Disputas: Neena Theresa Kumar - Patologi/epidemiologi

Cand.med. Neena Theresa Kumar ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The apolipoprotein E polymorphism, cardiovascular disease, and Alzheimer’s disease in a Norwegian autopsy population.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Erkki Ilveskoski, Heart Hospital,Tampere University Hospital, Tampere, Finland.
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Cecilie Alfsen, Avdeling for patologi, Akershus Universitetssykehus, Nordbyhagen, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tormod Fladby, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

 

Disputasleder

Professor Borghild Roald, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Jan Mæhlen, avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
  • Professor Else Marit Løberg, avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

 

Sammendrag

Lege og forsker Neena Theresa Kumar har vist at genet som koder for apolipoprotein E (apoE) påvirker risikoen for utvikling og dødelighet av hjerte-karsykdom og er en betydningsfull faktor for utvikling av Alzheimers demens. Studien påviste også en sammenheng mellom kreft og hjertevekt.

ApoE er et protein som er viktig i fettstoffskiftet. Genet som koder for proteinet, finnes i tre ulike varianter; e2, e3 og e4. I sin avhandling «The apolipoprotein E polymorphism, cardiovascular disease, and Alzheimer’s disease in a Norwegian autopsy population» undersøkte Kumar og medarbeidere genets betydning for ulike store sykdomsgrupper i et obduksjonsmateriale basert på ca 1650 pasienter. Doktoranden fant økt forekomst av e4-bærere og lavere forekomst av e2-bærere blant pasienter som døde av hjerte-karsykdom. Videre ble det funnet en tendens til økt åreforkalking i hovedpulsåren og kransarteriene hos e4-bærere. Det var en sammenheng mellom e4 og funn av mikroskopisk påviste Alzheimerforandringer i hjernen, og risikoen for å utvikle Alzheimers demens var omtrent fem ganger større hos e4-bærere sammenliknet med ikke-e4-bærere.

Doktoranden undersøkte også hvordan ulike sykdommer påvirket hjertevekten. Hjerte-karsykdom medførte økt hjertevekt. Forekomst av kreft medførte lavere hjertevekt. Årsaken til dette funnet er usikker, men tilsvarende har i den senere tid vært vist i dyrestudier hvor det er funnet svinn av hjertemuskulatur hos dyr med kreft.

Funnene kan bidra til bedre å forstå noe av årsaken til utvikling av hjerte-karsykdom og Alzheimers sykdom. Resultatene tilsier ikke at det vil være riktig å anbefale apoE-genotyping av store pasientgrupper, men dette kan bli aktuelt i enkelte undergrupper av pasienter bl.a. for å tilpasse målrettet behandling. Dessuten viste studien at kreft synes å påvirke hjertevekten, og videre forskning er nødvendig for å avklare denne sammenhengen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 7. jan. 2015 08:09 - Sist endret 7. jan. 2015 13:38