Disputas: Patience Kuona - Pediatri og ernæring

M.Sc Patience Kuona ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Burden of malnutrition in 7-10 year old children born in a Prevention of Mother-to-Child transmission of HIV infection programme in Zimbabwe.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: forsker Ketil Størdal, Avdeling for folkesykdommer, Folkehelseinstituttet, Oslo, Norge.
  • 2. opponent: associate professor Nicholas Midzi, Department of Medical Microbiology, University of Zimbabwe, Harare, Zimbabwe.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: førsteamanuensis Kristin Reimers Kardel, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor emeritus Hans Erik Heier, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor emeritus Babill Stray-Pedersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Underernæring er et betydelig problem hos barn under 5 år. I lavinntektsland er det også et stort problem hos skolebarn. Det har mange uheldige kort- og langsiktige konsekvenser; f.eks. mangel på en rekke makro- og mikroernæringsstoffer.

Formålet med dette prosjektet var å måle prevalens av underernæring, anemi, jernmangel og selenmangel, samt å beskrive omega-3 fettsyrestatus (eikosapentaen-, dokosaheksaen-, dokosapentaen syrer) hos 7-til-10-år gamle barn (HIV ueksponerte og HIV eksponerte [infiserte og uinfiserte]); mødrene til barna var inkludert i BHAMC - et omfattende flernasjonalt program til forebygging av mor-til-barn-overføring av HIV infeksjon. En tverrsnitts-studie ble utført ved primærhelsetjenesteklinikker i utkanten av Zimbabwes hovedstad Harare i perioden august 2011-juni 2012.

318 7-til-10 år gamle barn ble rekruttert; 21 (7%) var HIV infiserte, 116 (36%) var HIV negativ eksponerte og 180 (57%) var HIV negativ ueksponerte. Prevalens av lav høyde-for-alder «stunting» var 12%, tynnhet 4%, undervekt 8% og overvekt 5%. Stunting var forbundet med HIV infeksjon og eksponering. Prevalens av selenmangel (<0,89µmol/L) var 48%, anemi var 15%, jernmangel 4% og jernmangelanemi 2%. Anemi var mest sannsynlig tilstede hos HIV infiserte barn (p<0,001). 7-årsgruppen hadde de laveste EPA nivåene. Ingen forskjell ble funnet for nivåer av EPA, DPA og DHA ved inndeling etter HIV status, kjønn og ernæringsstatus.

Kronisk underernæring og selenmangel var vanlig hos disse 7-til-10-år gamle barna. I tillegg til eksisterende ernæringsprogrammer for barn under 5 år, trengs derfor målrettede programmer for barn over 5 år. Disse bør pågå samtidig som allerede eksisterende ernæringsprogrammer for barn under 5 år. Mer kunnskap trengs om selenstatus og supplementeringsbehov hos barn. Sammenhengen mellom anemi og HIV infeksjon, tilsier at styrking av programmer som forebygger mor-til-barn overføring av HIV også kan redusere anemibyrden hos barn over 5 år. Sammenhengen mellom omega-3 fettsyrestatus, HIV og ernæringsstatus, tilsier at omega-3 fettsyrestatus bør undersøkes hos barn i flere og større studier.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 7. des. 2015 08:48 - Sist endret 10. des. 2015 07:36