Disputas: Eirik Hugaas Ofstad - Medisin

Cand.med. Eirik Hugaas Ofstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Medical decisions in 372 hospital encounters.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor Glyn Elwyn, Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, Hanover, USA.
  • 2. opponent: førsteamanuensis Hilde Grimstad, Institutt for samfunnsmedisin, det medisinske fakultet, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: førsteamanuensis Erik Lønnmark Werner, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor Michael Bretthauer, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Pål Gulbrandsen, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Lege og forsker Eirik Hugaas Ofstad har utviklet en ny metode for å identifisere medisinske beslutninger slik de utspiller seg i dialogen mellom lege og pasient.

Tidligere forskning på feltet har generelt fokusert på brukermedvirkning og samvalg i enkeltbeslutninger og rapporterer generelt liten grad av pasientmedvirkning. I en studie av 380 videofilmede lege-pasientkonsultasjoner fra Akershus universitetssykehus (Ahus) fant Ofstad og hans kollegaer at det i gjennomsnitt kommuniseres 13 medisinske beslutninger per konsultasjon.

Metoden som Ofstad og forskningsgruppen ved Ahus har utviklet er en taksonomi bestående av ti kategorier som skiller mellom typer beslutninger og tre kategorier som beskriver en tidsdimensjon. Taksonomien heter The Decision Identification and Classification Taxonomy for Use in Medicine (DICTUM).

Ved anvendelse av taksonomien fant de at medisinske beslutninger ikke bare formidles i et høyt antall, men at beslutninger spenner over en lengre tidsramme enn konsultasjonen varer og at de gjerne er fattet ved at flere personer (oftest helsepersonell) har tatt del i beslutningsprosessen. Dette funnet kan være med på å forklare at sykehuspasienter i liten grad inkluderes i beslutningsprosesser. Ofstad og hans kollegaer konkluderer med at måten spesialistomsorg i sykehus er organisert gjør det utfordrende for pasienter å delta. Et tiltak for å motvirke en slik barriere vil være at leger blir mer bevisste på når beslutninger fattes, hvem som fatter de og hvem som bør fatte de.

Innholdskodingen av materialet har gitt en presis og detaljert beskrivelse av klinisk relevante beslutninger på tvers av kliniske spesialiteter, konsultasjonstyper, leger og lege-pasientmøter. Taksonomien kan være nyttig i fremtidige studier som tar sikte på å vurdere kvaliteten av medisinske beslutninger med hensyn til grad av pasientmedvirkning, pasientsikkerhet, profesjonalitet og overensstemmelse med kunnskapsbasert praksis.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 4. sep. 2015 11:46 - Sist endret 7. sep. 2015 08:23