Disputas: Sigrid Nordang Skårn - Indremedisin

Cand.med. Sigrid Nordang Skårn ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prediction of cardiovascular risk markers during long-term follow-up in young men

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Lektor Kent Lodberg Christensen, Aarhus universitetshospital, Aarhus, Danmark
  • 2. opponent: Professor Peter Nilsson, VO Internmedicin, Skårnes universitetssjukhus, Malmö, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Torill Berg, Seksjon for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Oslo

Disputasleder

Professor Ingebjørg Seljeflot, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo

Hovedveileder

Overlege ph.d. Tonje Amb Aksnes, Seksjon for invasiv kardiologi, Ullevål, Kardiologisk avdeling, Hjerte/lunge/karklinikken, Oslo Universitetssykehus, Oslo

Sammendrag

Dr Sigrid Nordang Skårn og medarbeidere fant at man hos friske unge menn kan predikere risiko for hjerte- og karsykdom og type 2 diabetes 20 år senere.

Resultatene kommer fra et oppfølgingsstudium utført ved Oslo Universitetssykehus. Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og type 2 diabetes ble undersøkt hos 100 menn da de var 20 år, og i 2012-2013, da de var ca. 40 år.

Skårn og medarbeidere fant da at 65 % av dem som hadde fått målt høyt blodtrykk på sesjon hadde høyt blodtrykk 20 år senere, men hos kun 18 % ville det blitt avslørt av vanlig blodtrykksmåling på legekontoret. De resterende 47 % hadde såkalt maskert høyt blodtrykk, som betyr at blodtrykket er normalt på legekontoret, men forhøyet ved 24 timers blodtrykksmåling. Konsekvensene av maskert høyt blodtrykk er like alvorlige som av «vanlig» høyt blodtrykk. En annen gruppe som skilte seg ut, var menn med diabetes i familien. De hadde allerede ved førstegangs undersøkelse høyere risiko for hjerte- og karsykdom. Deres økte risiko for type 2 diabetes manifesterte seg imidlertid ikke før de var 40 år. Hos menn uten type 2 diabetes i familien var risikoprofilen i ung alder uten betydning for deres hjerte- og karprofil når de var 40 år. Man fant også at hos menn uten diabetes i familien hadde mengden magefett hovedsakelig sammenheng med deres samtidige risiko for hjerte- og karsykdom. Hos menn med diabetes i familien derimot, så man sammenheng mellom risikoprofil da de var 20 år, og magefett ved 40 årsalder.

Studiet peker på viktigheten av å gjøre en 24 timers blodtrykksmåling hos personer som ved en anledning har målt høyt blodtrykk, for å avdekke maskert høyt blodtrykk. I tillegg understrekes betydningen av å følge opp unge mennesker med diabetes i familien, for å kunne forebygge og evt behandle på et tidlig stadium. På den måten vil man hos disse kunne utsette eller unngå både type 2 diabetes og hjerte- og karsykdom.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.


 

Publisert 13. nov. 2015 09:08 - Sist endret 16. nov. 2015 08:27