Disputas: Gudmundur Agust Skarphedinsson - Psykiske lidelser

Cand.psych. Gudmundur Agust Skarphedinsson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): " Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy and Serotonin Reuptake Inhibitors in Treatment-Naïve and Treatment-Resistant Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder".

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
  • 2. opponent: Researcher Lidewij Wolters, Academic Medical Center, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Amsterdam, Nederland.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ole A. Andreassen, SFF NORMENT, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Jørgen Bramness, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Forsker Tord Ivarsson, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Oslo.

Sammendrag

Tvangslidelse (OCD) hos barn og unge er en kronisk lidelse som kan føre til betydelig funksjonssvikt. Kliniske retningslinjer anbefaler at kognitiv atferdsterapi (CBT) er førstevalg ved behandling av OCD hos barn og unge, og at selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) er andrevalg, for eksempel hvis barn nekter eller ikke klarer å gjennomføre CBT. Det anbefales også å legge til SSRI når CBT responsen ikke er tilstrekkelig.

Hovedfunnene i avhandlingen hos Gudmundur Skarphedinsson tyder på at både CBT og SSRI er effektive behandlinger for å redusere OCD-symptomer hos barn. CBT er mer effektivt enn SSRI for pasienter som ikke tidligere har fått behandling for sin OCD. Hvorvidt kombinert behandling, med både CBT og SSRI, er mer effektivt enn CBT alene er usikkert. Pasienter som ikke hadde fått tilstrekkelig bedring fikk like god effekt hvis de fortsatte med CBT som hvis de byttet til sertralin (SSRI). Men de som hadde komorbid tics fikk større effekt hvis de byttet til sertralin enn hvis de fortsatte med CBT.

Hovedformålet med avhandlingen har vært å få mer kunnskap om behandling av OCD hos barn og unge. De to første artiklene i avhandlingen rapporterer fra to systematiske oversiktsstudier hvor vi undersøkte effekten av medikamenter (ikke-selektive serotoninreopptakshemmere og SSRI) og CBT. I den tredje artikkelen undersøkte vi effekten av sertralin (SSRI) versus fortsatt CBT hos barn og unge som ikke hadde effekt av CBT. Femti pasienter med primær OCD i alderen 7-17 år fra tre land (Danmark, Sverige, Norge) deltok i studien. Gjennomsnittsalderen var 14,0 år (SD = 2,7 år) og 48% (n = 24) var gutter. I den fjerde artikkelen undersøkte vi om tics modererer resultatene fra artikkel tre siden tolv (24,0%) av de 50 deltakerne ble diagnostisert med komorbid ticslidelse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen.
 

Publisert 20. feb. 2015 09:48 - Sist endret 20. feb. 2015 13:22