Disputas: Synne Øien Stensland - Klinisk medisin, Epidemiologi

Cand.med. Synne Øien Stensland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Interpersonal Violence and Health in Adolescents. Violence, sexual abuse and bullying in relation to recurrent headache & overweight, psychosocial & lifestyle factors, in a population-based cohort of adolescents

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Kathleen Ries Merikangas, Genetic Epidemiology Research Branch, National Institute of Mental Health, Bethesda, MD, USA
  2. opponent: Professor Ulrich Schnyder, Department of Psychiatry and Psychotherapy,  University Hospital Zurich, Sveits
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anne Margrethe Myhre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jan Ivar Røssberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Grete Dyb, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Vold, seksuelle overgrep og mobbing påvirker helsa til norsk ungdom

Mange ungdommer plages av hodepine og overvekt. Noen strever samtidig med psykiske vansker, livsstilsproblemer, vansker i familien, blant venner og frafall fra skolen. Behandling er ofte vanskelig, spesielt ved alvorlige plager eller samtidige psykiske eller livsstilsproblemer. I avhandlingen ‘Interpersonal Violence and Health in Adolescents; Violence, sexual abuse and bullying in relation to recurrent headache & overweight, psychosocial & lifestyle factors, in a population-based cohort of adolescents’ ønsket forskerne å finne ut hvorvidt vold, seksuelle overgrep og mobbing kan bidra til migrene, spenningshodepine eller overvekt hos vanlig norsk ungdom.

Fra 2006 - 2008 ble samtlige10 464 ungdommer i Nord-Trøndelag invitert til å delta i Ung-HUNT3 studien, hvorav 74 % fylte ut spørreskjema om egen fysiske og psykiske helse, sosiale forhold og voldserfaringer, ble veid, målt og intervjuet om hodepine.

Fire av ti ungdommer i studien med ukentlig hodepine eller fedme hadde opplevd en eller flere voldshendelser. Det er omtrent dobbelt så mange som blant ungdom med normal vekt eller uten hodepine. Det var klare sammenhenger mellom voldserfaringer, hodepine og overvekt. Ungdom utsatt for flere typer vold og overgrep strevde med hyppigere og mer alvorlige fysiske helseplager, som ukentlig eller daglig hodepine, migrene, eller fedme. Funn tydet også på at psykiske plager og ensomhet, som er vanlige reaksjoner etter traumatiske hendelser, kan være viktige bindeledd mellom voldserfaringer og fysiske helseplager.

Vold, seksuelle overgrep og mobbing kan bidra til utvikling, vedlikehold eller forverring av hodepine og overvekt hos ungdom. For å hjelpe ungdom som strever med hodepine eller overvekt må vi tørre å spørre dem om hva de har opplevd og hvordan de har det. Mange unge som strever med hodepine eller overvekt trenger mer enn en pille eller livsstilsråd.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 23. jan. 2015 08:42 - Sist endret 2. mars 2015 15:50