Disputas: Dinu-Stefan Teodorescu - Psykiatri

Cand.psychol. Dinu-Stefan Teodorescu ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mental health problems, chronic pain, posttraumatic growth and quality of life in multi-traumatized refugees resettled in Norway: A clinical cross-sectional study. 

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Forskningsansvarlig overlæge Jessica Carlsson Lohmann, Kompetencecenter for transkulturel psykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri, København, Danmark
  2. opponent: Professor Martin Eisemann, Institutt for Psykologi, Universitetet i Tromsø
  3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor emeritus Steinar Lorentzen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Bernadette Kumar, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Lars Lien, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I dag er det over 50 millioner flyktninger i verden og en liten del av dem kommer til Norge. En stor andel av dem er multitraumatiserte og lider av psykiske problemer forårsaket av både pre-, trans- og post-migrasjons faktorer.

Både psykiske, somatiske og miljøfaktorer påvirker livskvaliteten blant pasienter med innvandrerbakgrunn i Norge. For å øke livskvaliteten i denne sårbare pasientgruppe er det nødvendig med en integrert behandling som innebærer psykiatrisk, psykologisk-salutogenisk, somatisk, og miljø intervensjoner.

I sin studie “Mental health problems, chronic pain, posttraumatic growth and quality of life in multi-traumatized refugees resettled in Norway: A clinical cross-sectional study” har psykolog Dinu-Stefan Teodorescu intervjuet 61 psykiatriske pasienter fra 21 ulike land med flyktningsbakgrunn, rekruttert fra 17 psykiatriske poliklinikker fra 4 sykehus i Sør-Øst Norge. To tredjedeler av de intervjuede hadde vært utsatt for krig, og i gjennomsnitt vært utsatt for 10 forskjellige typer av traumer. De hadde i gjennomsnitt 5 psykiatriske lidelser, og 4 kroniske smertepunkter. De mest utbredte diagnosene var posttraumatisk stresslidelse (82%) etterfulgt av alvorlig depressiv episode (71%). Samtidig psykiske lidelser og kroniske smerter ble funnet hos 57% av pasientene, og 88% av pasientene med posttraumatisk stresslidelse hadde også kroniske smerter. Livskvaliteten i denne sårbare pasientgruppe var lav. Arbeidsledigheten var høy (59%) og hadde det største negative innvirkningen på livskvaliteten sammenlignet med psykiatriske symptomer. Posttraumatisk vekst ble dokumentert å ha en positiv innvirkning på livskvaliteten. Studiets funn tyder på at det er behov for integrert utredning og behandling av både psykiske og somatiske symptomer, som inkluderer både positive forandringer og negative symptomer. I tillegg viser studien at integrering av multitraumatiserte pasienter er viktig for både livskvalitet og helse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 27. mai 2015 09:14 - Sist endret 27. mai 2015 10:31