Disputas: Mari Tinholt- Hematologi, genetikk og kreft

M.Sc. Mari Tinholt ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): ”The tissue factor pathway of coagulation in breast cancer - focus on genetic and phenotypic characteristics of TFPI and TF”.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor John-Bjarne Hansen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge.
  • 2. opponent: forsker Stian Knappskog, Klinisk institutt 2, Haukeland universitetssykehus, Bergen, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Anne Cathrine Staff, Kvinne- og barneklinikken, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Bente Halvorsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Seniorforsker Nina Iversen, avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus HF Ullevål.
 

Sammendrag

M.Sc Mari Tinholt har studert betydningen av tissue factor (TF) indusert blodkoagulasjon ved brystkreft. Funnene indikerte blant annet at koagulasjonshemmeren tissue factor pathway inhibitor (TFPI) er en mulig markør for både kreftprogresjon og overlevelse ved brystkreft.

Normalt er det en nøye regulert balanse mellom systemet som aktiverer og hemmer blodkoagulasjonen, men hos kreftpasienter er det ofte økt koagulasjonsaktivering. Dette gjenspeiles i form av en overhyppighet av blodpropp blant kreftpasienter. I tillegg har eksperimentelle studier vist at koagulasjonsfaktorer kan være molekylære brytere som regulerer gener involvert i kreftrelaterte prosesser.

I sin avhandling “The Tissue Factor Pathway of Coagulation in Breast Cancer - Focus on Genetic and Phenotypic Characteristics of TFPI and TF” fant Mari Tinholt og hennes medforfattere at TFPI var uttrykt på celleoverflaten til brystkreftceller og at proteoglykanet syndecan-3 var et av bindmolekylene for TFPI på celleoverflaten. Uttrykket av TFPI var høyest i de mest aggressive celletypene, både i brystkreftcellelinjer og i kliniske brysttumorer. Likevel hadde høyere genuttrykk av TFPI i kreftsvulster positiv effekt på overlevelse, noe som kan indikere at TFPI representerer en beskyttende effekt i kreftsvulster.

I tillegg ble det påvist økt koagulasjonsaktivering i plasma fra brystkreftpasienter. Det ble også funnet genetiske risikofaktorer for brystkreft blant gener som koder for sentrale koagulasjonsproteiner, og noen av disse var unike for hormonreseptor negative pasienter.

Arbeidene i avhandlingen bidrar til ny kunnskap om sammenhengen mellom kreft og koagulasjon. Resultatene utgjør grunnlaget for videre funksjonelle studier av genetiske varianter og deres potensielle rolle i kreft, som kan være både avhengig og uavhengig av blodpropp. Gitt den positive effekten på overlevelse er koagulasjonsinhibitoren TFPI en potensiell kandidat innen kreftterapi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 3. juni 2015 08:16 - Sist endret 4. juni 2015 14:33