Disputas: Marit Tveito - Psykiatri

Cand.med. Marit Tveito ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Psychotropic drugs: Use and side effects in older patients.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Elias Eriksson, Sektionen för farmakologi, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  • 2. opponent: Professor Ulrik Fredrik Malt, Avd. for forskning og undervisning, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Ullevål sykehus, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ingrid Dieset, NORMENT-Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Morten Mowe, Generell indremedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Aker, Oslo

Hovedveileder

Forsker Gudrun Høiseth, Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Sammendrag

Eldre er storforbrukere av legemidler både for fysisk og psykisk sykdom. Bruken av legemidler mot psykisk lidelse kan gi bivirkninger, og er lite undersøkt i denne pasientgruppen.

Lege og forsker Marit Tveito har undersøkt legemiddelbruken hos eldre pasienter som ble innlagt i psykiatrisk avdeling. Studien viste at samtidig bruk av flere legemidler mot psykisk lidelse var vanlig. Nesten halvparten av pasientene hadde slike legemidler i blodet som det ikke var opplyst om av henvisende lege. Få pasienter hadde for høye nivåer av disse legemidlene i blod. Hos så mange som ni av ti pasienter fant man legemidler det var oppgitt at de brukte i blodprøve tatt dagen etter innleggelse, noe som tyder på at sykdomsforverringen ikke skyldes at pasientene har sluttet med sine faste medisiner.

Bivirkninger av medisiner ble registrert, og en tredjedel av pasientene hadde ved innleggelse bivirkninger som i stor grad påvirket deres daglige funksjon. Mest utsatt for bivirkninger var deprimerte kvinner som brukte mange legemidler og hadde flere fysiske sykdommer.

Prestasjoner på kognitive tester ble også undersøkt både ved innleggelse og etter fire uker. En god del av pasientene sluttet med beroligende medikamenter og sovemidler under innleggelsen. Det ble undersøkt om disse pasientene gjorde det bedre på de kognitive testene etter fire uker sammenliknet med de som fortsatte, men det var bare på én test av hukommelse at prestasjonen var bedre hos disse pasientene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.

Publisert 14. okt. 2015 09:06 - Sist endret 15. okt. 2015 11:11