Disputas: Kjersti Grøtta Vetvik - Nevrologi/hodepinesykdommer

Cand.med. Kjersti Grøtta Vetvik ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.):  “Menstrual migraine in the general population – prevalence, clinical characteristics and classification”

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: førsteamanuensis Elizabeth Loder, Division of Headache and Pain, Brigham and Women’s Faulkner Hospital, Boston, USA.
  • 2. opponent: professor Mattias Linde, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Chantal Tallaksen, Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Michael Bjørn Russell, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Menstruell migrene hos kvinner i  den generelle befolkningen

I fruktbar alder forekommer migrene 2-3 ganger  hyppigere hos kvinner sammenlignet med menn og man antar at kvinnelige hormoner spiller en viktig rolle for denne kjønnsforskjellen. Tidligere forskning har vist at forekomsten av migrene hos kvinner er høyest på dagene rundt første menstruasjonsdag. Enkelte kvinner opplever migrene regelmessig ved menstruasjon, og denne tilstanden kalles menstruell migrene. Nevrolog og forsker Kjersti Grøtta Vetvik har studert forekomst og kliniske kjennetegn ved menstruell migrene hos kvinner i den generelle befolkningen.

I sin avhandling «Menstrual migraine in the general population –prevalence, clinical characteristics and classification», har Vetvik og medarbeidere undersøkt 5000 tilfeldig utvalgte kvinner i 30-årene fra Akershus Fylke. Omtrent 1/3 av alle kvinnene hadde hatt migrene, og blant disse opplevde rundt 20% migrene regelmessig i forbindelse med menstruasjon.  Migreneanfall knyttet til menstruasjon skilte seg fra ikke-menstruelle migreneanfall ved at de varte lenger ( i gjennomsnitt 11 timer), var dobbelt så ofte ledsaget av kraftig kvalme og ble behandlet med flere doser og flere typer medikamenter. Kvinner med menstruell migrene som brukte prevensjonsmidler som førte til bortfall av menstruasjonen rapporterte hyppigere bedring av sin migrene enn dem som fortsatt hadde menstruasjonsblødninger.

Resultatene viser at migrene er svært hyppig hos kvinner i 30-årene og at menstruasjonen sannsynligvis representerer den viktigste eller eneste utløseren hos ca en femtedel av disse kvinnene. Migreneanfall som opptrer til menstruasjon er mer langvarige og forbundet med mer uttalte og plagsomme symptomer enn andre migreneanfall. Prevensjonsmetoder som fører til bortfall av menstruasjonsblødningene kan ha en gunstig effekt på denne pasientgruppen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 29. mai 2015 08:34 - Sist endret 8. juni 2015 14:27