Disputas: Marianne Westberg - Ortopedisk kirurgi

Cand.med. Marianne Westberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): On prosthetic joint infections — treatment and prevention.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Overlege Anna Stefánsdóttir, Skånes universitetssykehus, Lund, Sverige
  2. opponent: Overlege Jan-Erik Berdal, Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Peter Gaustad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Eirik Helseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Finnur Snorrason, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Ortopedisk kirurg og forsker Marianne Westberg har funnet betydelig høyere forekomst av proteseinfeksjon hos pasienter som får hofteprotese på grunn av lårhalsbrudd, enn hva som er kjent fra pasienter som får hofteprotese på grunn av slitasjegikt. Når pasientene ligger lenge og venter på operasjon, øker risikoen for infeksjon. Nesten 50% av pasientene med proteseinfeksjon døde i løpet av det første året etter lårhalsbruddet, over dobbelt så stor andel som hos de uten infeksjon. Studien understreker viktigheten av rask og god behandling av eldre lårhalsbrudd-pasienter.

Studien ble utført på 184 pasienter operert med hofteprotese for lårhalsbrudd ved OUS Ullevål i perioden 2008-09, og inngår i avhandlingen On prosthetic joint infections – treatment and prevention. Den høye forekomsten av proteseinfeksjon fordrer forebyggende tiltak. Antibiotika-impregnerte matter lagt direkte i operasjonssåret er mye brukt for å redusere kirurgiske infeksjoner, men mangler dokumentasjon. Westberg og medarbeidere undersøkte i en randomisert studie med over 700 lårhalsbrudd-pasienter om antibiotika-matter lagt inn i hofteleddet under proteseoperasjonen reduserte risiko for infeksjon. Studien ble utført på 5 sykehus i Norge i perioden 2011-13. Studien konkluderer med at antibiotika-matter i leddet ikke reduserer forekomst av proteseinfeksjon, og rutinemessig bruk anbefales derfor ikke.

I avhandlingen inngår også en studie utført på OUS Ullevål som omhandler behandling av hofteproteseinfeksjon. Med en suksess-rate på 71%, konkluderer Westberg med at bløtdelsrevisjon anbefales når en hofteprotese blir infisert i løpet av de 4 første ukene etter at protesen ble satt inn. Det har vært omstridt hvorvidt det er nok med opprensking og skylling av leddet (bløtdelsrevisjon), eller om protesen også må fjernes. Sistnevnte medfører flere operasjoner, lenger behandlingstid og ofte permanent nedsatt hofteledds-funksjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 12. mars 2015 10:47 - Sist endret 13. mars 2015 07:01