Disputas: Linda Elise Couëssurel Wüsthoff - Psykiatri

Cand.med. Linda Elise Couëssurel Wüsthoff ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Patients with anxiety and/or depression co-occurring with substance use disorders in psychiatric outpatient clinics - Detection of co-occurring substance use disorders, patient characteristics and the effectiveness of integrated treatment.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Executive Director Kim T. Mueser, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University, Boston, MA, USA 
  2. opponent: Førsteamanuensis Anne Høye, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Svein Friis, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Tom Sørensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor emeritus Helge Waal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Sammendrag

DPS mangler rutiner for å fange opp ruslidelser, og integrert behandling av rus- og psykisk lidelse gir bedre motivasjon for behandling

I sin avhandling Patients with anxiety and/or depression co-occurring with substance use disorders in psychiatric outpatient clinics - Detection of co-occurring substance use disorders, patient characteristics and the effectiveness of integrated treatment fant lege og forsker Linda Elise Couëssurel Wüsthoff og medarbeidere at Distrikts Psykiatriske Sentre (DPS) mangler rutiner for å fange opp ruslidelse hos sine pasienter. Videre fant de at pasienter med ruslidelse i DPS’enes psykiatriske poliklinikker skiller seg fra de uten ruslidelse på områder som gir større sykelighet og dårligere effekt av behandlingen. Dette betyr at DPS’ene må innføre rutiner for å fange opp pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse slik at behandlingen kan tilpasses pasientenes behov og behandlingseffekten bedres.

I avhandlingens andre studie sammenliknet de tradisjonell behandling med integrert behandling hos pasienter i DPS med ruslidelse og samtidig angst og/eller depresjon. De fant at begge behandlingsgruppene reduserte sitt alkohol- og rusbruk i løpet av undersøkelsen, men at ingen av gruppene opplevde endring i sine psykiske plager. Gruppen som fikk integrert behandling økte imidlertid sin motivasjon for å redusere sitt rusbruk i større grad enn gruppen som fikk tradisjonell behandling. Dette vil på sikt kunne bedre behandlingseffekten i denne gruppen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 2. okt. 2015 08:45 - Sist endret 2. okt. 2015 08:45