Disputas: Anna-Birgitte Aga - Revmatologi

Cand.med. Anna-Birgitte Aga ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Disease management in early rheumatoid arthritis: Development and implementation of novel treatment strategies.

Foto: Nicolas Tourrenc

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Saedis Saevarsdottir, Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Karolinska Universitetssjukhus, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Overlege Lene Terslev, Rheumatological Utralsound Unit, København Universitetssykehus, Glostrup, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jørgen Jahnsen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Disputasleder

Professor John-Arne Røttingen, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Espen A. Haavardsholm, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Leddgikt er en inflammatorisk revmatisk sykdom som rammer 0,5-1 prosent av befolkningen. I ARCTIC-studien, som overlege Anna-Birgitte Aga sitt doktorgradsarbeid er en del av, har forskere ved Diakonhjemmet Sykehus utviklet en ny behandlingsstrategi som har vist oppsiktsvekkende gode resultater ved behandling av leddgikt. Med den nye behandlingsstrategien oppnår to av tre pasienter remisjon, det vil si at de blir tilnærmet symptomfrie. I arbeidet sitt har Anna-Birgitte Aga også vist at før ARCTIC-studien startet var det kun en fjerdedel av pasientene som oppnådde slike resultater.

ARCTIC-studien har vært et stort samarbeidsprosjekt mellom elleve revmatologiske avdelinger fra hele landet hvor 238 pasienter har deltatt. Pasientene ble randomisert til to forskjellige grupper hvor alle ble fulgt med tette kontroller i to år. Den ene gruppen ble i tillegg jevnlig undersøkt med ultralyd.

Nøkkelen til de gode resultatene er tidlig behandling med sykdomsmodifiserende medikamenter, tett oppfølging og målstyrt behandling. Det viste seg at systematisk oppfølging med ultralydundersøkelse ikke ga noen tilleggseffekt med tanke på å oppnå vedvarende remisjon, fravær av hovne ledd eller hindre røntgenprogresjon av leddskade. Dette er overraskende funn, samtidig som det er positivt at man kan få like gode resultater uten bruk av tidkrevende og fordyrende utstyr.

I sin avhandling Disease management in early rheumatoid arthritis – development and implementation of novel treatment strategies har Anna-Birgitte Aga også utviklet en metode for forenklet ultralydundersøkelse av ledd. Denne metoden er både enkel å gjennomføre, følsom for endring over tid, samtidig som den beholder mest mulig informasjon sammenliknet med mer omfattende og tidkrevende undersøkelse. En slik forenklet skåremetode har vært etterspurt fra fagmiljøet.

Behandlingsstrategien fra ARCTIC-studien vil nå bli innarbeidet i en ny, nasjonal prosedyre for behandling av pasienter med leddgikt.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 11. okt. 2016 14:34 - Sist endret 13. okt. 2016 08:47