Disputas: Kristin Åshild Alfstad - Epileptologi

Cand.med. Kristin Åshild Alfstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Psychiatric Comorbidity and Risk Factors for Psychopathology in Children and Youth with Epilepsy.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Jakob Christensen, Department of Clinical Medicine - The Department of Neurology, Aarhus University, Aarhus, Danmark
  • 2. opponent: Professor Bernt Engelsen, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor John-Anker Zwart, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Kjetil Sunde, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Morten I. Lossius

Sammendrag

Barn og ungdom med epilepsi har økt risiko for psykiske vansker. Kunnskap om risikofaktorer gjør det mulig å identifisere sårbare grupper, sette inn forebyggende tiltak og starte behandling tidlig.

I sin avhandling Psychiatric Comorbidity and Risk Factors for Psychopathology in Children and Youth with Epilepsy har Kristin Alfstad og medarbeidere undersøkt forekomst og risikofaktorer for psykiske vansker hos barn og ungdommer med epilepsi.

Første del av avhandlingen hentet data fra en stor befolkningsundersøkelse av totalt 36 456 barn og unge og deres foreldre (14 699). Nesten 38 % av barn med epilepsi hadde psykiske vansker sammenliknet med 17 % av dem uten epilepsi. Flere gutter enn jenter med epilepsi hadde psykiske vansker.

Risikoatferd og seksuell atferd hos ungdom med epilepsi ble også kartlagt. Også her var gutter med epilepsi mere utsatt. De hadde hyppigere risikoatferd, lavere seksuell debutalder, og de brukte sjeldnere prevensjon sammenliknet med gutter uten epilepsi.

I avhandlingens andre del ble barn og unge innlagt ved et epilepsisenter (SSE) grundig undersøkt. Faktorer som ga økt risiko for psykiatrisk sykdom i denne gruppen var lav alder ved epilepsidebut og eksekutiv svikt (styringssvikt). Gutter hadde hyppigere psykiatrisk sykdom sammenliknet med jenter også i denne gruppen. Epilepsitype eller anfallsfrekvens påvirket ikke risikoen for psykiatrisk sykdom. Det gjorde heller ikke sosioøkonomiske faktorer.

Barn og ungdom med epilepsi har økt forekomst av psykiske vansker. Det er flere og sammensatte årsaker til dette, både av biologisk og psykososial art.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 14. juni 2016 09:01 - Sist endret 14. juni 2016 09:37