Disputas: Marianne Altmann - Nevrologi/Cerebrovaskulær sykdom

Cand.med. Marianne Altmann ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Lacunar infarcts. Clinical syndromes, risk factors and diagnostic aspects.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: overlege Mona Skjelland, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF -Rikshospitalet, Oslo.
  • 2. opponent: seksjonsoverlege Martin Kurz, Nevrologisk avdeling, Helse Stavanger HF, Stavanger.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor emeritus Pål Smith, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Knut Stavem, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Forskningsleder Brynjar Fure, Kunnskapssenteret, Oslo.

Sammendrag

Høyt blodtrykk og kognitive utfall ved lakunære hjerneinfarkter

Lege og forsker Marianne Altmann har vist at MR-undersøkelse av hjernen er svært viktig for å kunne stille riktig diagnose ved lakunære hjerneinfarkter, og at pulsatilitetsindex målt ved ultralydundersøkelse av blodårene i hjernen er assosiert med kognitiv funksjon. Videre har hun vist at det foreligger en sammenheng mellom lakunære infarkter og høyt blodtrykk.

Lakunære infarkter er små, lokalisert i dypet av hjernen, og utgjør ca. 25 % av alle hjerneinfarkter. De er forårsaket av tilstopping av en endearterie, som oftest på grunn av sykdomsprosesser lokalt i åreveggen, såkalt småkarsykdom. Høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerneslag, og synes å være sterkt relatert til småkarsykdom. Lakunære infarkter er assosiert med kognitiv svikt og utvikling av demens over tid. Kognitiv svikt hos pasienter med lakunære infarkter kan være like hyppig forekommende som motoriske eller sensoriske utfall, men kan lett bli oversett.

I sin avhandling Lacunar infarcts. Clinical syndromes, risk factors and diagnostic aspects har Altmann og medarbeidere funnet at presisjonen ved den kliniske diagnostikken av lakunært infarkt er lav, og at MR-undersøkelse av hjernen er nødvendig for å stille riktig diagnose. Riktig diagnose er avgjørende for å kunne gi riktig behandling. Altmann og medarbeidere har funnet at lakunære infarkter er assosiert med høyt blodtrykk. Funnet kan indikere at høyt blodtrykk som risikofaktor kan være sterkest relatert til lakunære infarkter. Videre har de i studien vist at høy pulsatilitetsindex, som er et uttrykk for økt motstand i hjernens blodårer, er assosiert med redusert kognitiv funksjon. Ultralydundersøkelse kan dermed være et viktig hjelpemiddel i tidlig diagnostikk av kognitive utfall hos denne pasientgruppen.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 12. jan. 2016 11:14