Disputas: Ingunn Agathe Amble - Psykiatri

Cand.med. Ingunn Agathe Amble ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Will patient feedback improve Quality and Outcome in Psychotherapy? Implementation and validation of the online feedback system OQ®-Analyst in Norway: A multi-site RCT study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Rolf Holmqvist, Institutionen for beteendevetenskap och lärande, Avdelingen for psykologi, Linköpings Universitet, Linköping, Sverige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Ingunn Skre, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø, Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Randi Ulberg, Enhet voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Turid Birgitte Boye, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bruce E. Wampold, Forskningsinstituttet, Modum-Bad, Vikersund

Sammendrag

Systematisk tilbakemelding fra pasientene gir bedre behandlingsutbytte innen psykisk helsevern.

Når pasientene gir systematiske tilbakemeldinger til sin behandler og dette blir brukt i terapien, blir behandlingsutbyttet bedre. Dette viser forskningen til Ingunn Agathe Amble og medarbeidere ved Modum Bad og Drammen og Bærum DPS. 

Effekten var tydelig allerede etter 3 konsultasjoner. Det viste seg også at både de som hadde en rimelig god utvikling og de som var i fare for å bli verre, hadde effekt av å bruke tilbakemeldingssystemet.

Den norske versjonen av tilbakemeldingssystemet OQ®-Analyst ble prøvd ut ved 4 almennpsykiatriske poliklinikker og to døgnavdelinger for voksne.

I doktoravhandlingen Will patient feedback improve Quality and Outcome in Psychotherapy?

Implementation and validation of the online feedback system OQ®-Analyst in Norway:

A multi-site RCT study beskrives prosjektet der halvparten av pasientene brukte systemet og den andre halvparten ikke. Rett før hver konsultasjon skåret pasientene et skjema på PC med 45 spørsmål (OQ-45.2) om hvordan de hadde det. Resultatet kom frem på en kurve som viste endring i opplevd belastning fra gang til gang. Denne så behandleren og pasienten på sammen.

Behandlerne opplevde dette nyttig, og verdsatte spesielt det å kunne følge systematisk med på hvordan pasienten opplevde forandring i forhold til plager og fungering i hverdagen. De synes også det var nyttig å diskutere endringskurven med pasientene.

Effekten var moderat, men tydelig nok til at avhandlingen konkluderer med å kunne anbefale bruk av systematiske pasienttilbakemeldinger innen psykisk helsevern. Dette for å kunne følge med på om behandlingen har effekt og utfra dette kunne justere eller forsterke behandlingstiltakene.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 16. aug. 2016 11:05 - Sist endret 17. aug. 2016 13:47