Disputas: Kjersti Sletten Bakken - Svangerskap og fødsel

M.Sc. Kjersti Sletten Bakken ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Birgitta Essen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa/IMCH Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige
  • 2. opponent: Direktør Bernadette Nirmal Kumar, Nasjonal kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI), Oslo, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tone Rustøen, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Norge

Disputasleder

Førsteamanuensis Siri Vangen, Obstetrikk og gynekologi, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Babill Stray-Pedersen, Obstetrikk og gynekologi, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Jordmor og forsker Kjersti S. Bakkens avhandling ”Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway” viser at enkelte grupper innvandrerkvinner er mer utsatt for komplikasjoner i forbindelse med fødsel sammenliknet med norske kvinner. Afrikanske kvinner, og spesielt kvinner fra Somalia, var de som var mest utsatt for komplikasjoner. Somaliske kvinner hadde blant annet dobbel så stor risiko for akutt keisersnitt sammenliknet med de norske kvinnene. Videre hadde de nesten dobbel så stor risiko for å føde barn på overtid og nesten 4 ganger større risiko for å føde et barn som veide mindre enn svangerskapsalderen skulle tilsi.

I avhandlingen illustreres en teori om at kvinner fra Somalia er utsatt for stress i svangerskapet. De samlede resultater for denne gruppen gav et inntrykk av at fostrene ikke hadde hatt optimale forhold i svangerskapet og virket stresset under fødsel.

Bakken mener at større innsats bør bli gjort allerede i svangerskapet. Dagens svangerskapsomsorg må tilpasses for å redusere forskjellene i risiko for komplikasjoner. Det innebærer en betydelig investering i å utvikle en velfungerende tolketjeneste og styrking av jordmortjenesten i svangerskapsomsorgen for å tilrettelegge en mer individtilpasset omsorg av høy kvalitet. Fødselsomsorgen bør også øke bruk av tolketjenester. Språklige utfordringer kan føre til utrygghet og engstelse og det er viktig at alle kvinner føler seg trygge i en slik viktig livshendelse.

Avhandlingen baserer seg på en observasjonsstudie hvor Bakken har undersøkt sammenhengen mellom opprinnelsesland og risiko for uheldige fødselsutfall blant kvinner som fødte på Bærum Sykehus sin fødeavdeling i perioden 2006-2010/2013. Sykehuset har ikke barneavdeling og de fødende er derfor en utvalgt gruppe kvinner med svangerskapsvarighet over 35 uker hvor man forventer et friskt barn. Fødeavdelingen ved Bærum sykehus er derfor i denne avhandlingen referert til som en lav risiko avdeling.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 18. aug. 2016 14:09 - Sist endret 18. aug. 2016 14:13