Disputas: Lars Lohne Eftang – Molekylærbiologi

Cand.med. Lars Lohne Eftang ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Helicobacter pylori and gastric cancer: genetic and epigenetic mechanisms - from bench to bedside»

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ole Didrik Lærum, Finsenlaboratoriet, Københavns universitet, København, Danmark
  • 2. opponent: Professor Egil Johnson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Cecilie Alfsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge 

Hovedveileder

Direktør Geir Bukholm, Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo, Norge

Sammendrag

Kreft i magesekken har en dyster prognose som ikke har blitt nevneverdig forbedret de siste 40 årene tross betydelig utvikling av diagnostikk og behandling, og den eneste helbredende tiltak er omfattende og risikabel kirurgi. Behovet for å forstå sykdommen på molekylært nivå er stort, og samspillet mellom bakterien Helicobacter pylori og slimhinnen i magesekken skjuler viktige mekanismer i denne gåtefulle sykdommen.

Doktorgradsarbeidet består av tre delstudier. Det første arbeidet foregikk i laboratorium, der celler fra magesekk ble infisert med bakterien H. pylori. Endringene i genuttrykk i magecellene ble studert det første døgnet. Det kraftigst uttrykte genet var interleukin-8, et celleprodukt som tiltrekker betennelsesceller, fører til blodåre-utvikling og kan påvirke spredning av kreftceller. I det andre studiet ble en rekke kreftsvulster fra pasienter ved Akershus universitetssykehus analysert etter operasjon og sammenliknet med frisk slimhinne fra samme pasients magesekk. Også her var det kraftig uttrykk av interleukin-8 i svulstvev, og dette kan antyde en konkret sammenheng mellom Helicobacter-infeksjon og kreftutvikling. Genet claudin 1 var også kraftig uttrykt i kreftsvulst, og pasienter med ekstra høyt claudin 1 nivå, hadde elendig prognose etter operasjon. Kreftsvulstene hadde sterkere genetiske fellestrekk med annet svulstvev enn med korresponderende frisk slimhinne. I det siste arbeidet ble de samme kreftsvulstene analysert for metylering av DNA. Dette innebærer at små molekyler, kalt metyl-grupper, fester seg på arvematerialet i cellene og kan forhindre genuttrykk. Det var totalt sett liten grad av metylering i både svulst og slimhinne fra magesekk, men tilstrekkelige forskjeller til at man klarer å skille ut svulstvev fra normal vev basert på omfanget av metylering. Kraftig metylering av genet GFRA3 viste sterk sammenheng med dårlig prognose, men årsaken til dette kan man ennå ikke forklare. Arbeidet bidrar med økt forståelse av årsakssammenhengen mellom Helicobacter-infeksjon og kreft i magesekken, men funnene i denne studien må prøves ut i større studier før man kan konkludere sikkert.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. des. 2016 13:47 - Sist endret 6. des. 2016 09:11