Disputas: Fadl El Mula Mohamed Fadl El Mula - Kardiologi

Cand.med. Fadl El Mula Mohamed Fadl El Mula ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Novel methods to manage patients with difficult-to-control hypertension.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Ole Norling Mathiassen, Hjerteavdelingen, Skjeiby sykehus, Aarhus, Danmark
  • 2. opponent: Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Thor Edvardsen, Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor David Russell, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Aud Høieggen, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Høyt blodtrykk (hypertensjon) er den ledende risikofaktor for hjerte og-karsykdommer og dødelighet i verden. Det er ca. 30-40 % av den voksne befolkning har høyt blodtrykk (BT). Det er vist å redusere BT til <140/90 mmHg reduserer betraktelig forekomst av hjerneslag, hjerteinfarkt, nyresvikt og dødelighet. Til tross for økt bevissthet om hypertensjon i de siste årene, ca 10-20 % av pasientene som ble behandlet for hypertensjon forblir å ha ukontrollert høyt blodtrykk  til tross for forskrivning av blodtrykkssenkende medisiner. Slike pasienter trenger helt klart nye terapeutiske tilnærminger.

For å finne bedre og nye behandlingsstrategi har Fadl El Mula og medarbeider studert 2 nye metoder; den ene er en non-invasiv metode: Impedance kardiografi (ICG) - her måles og benyttes den hemodynamiske profilen til en hver pasient for å tilpasse og skreddersy blodtrykkssenkende medisiner. I et randomisert multi-senter Europiske studie har Fadl El Mula og medarbeider funnet at ICG ga mindre bivirkninger men ga ikke bedre BT reduksjon enn vanlig seleksjon av blodtrykksmedisiner. Den andre metoden som er studert er en mini-invasiv metode: nyrenerver denervering (RDN) – her brennes aktiviteten i nyrenervebanene av ved hjelp av radiofrekvensablasjon-. Så sent som i 2011 ble RDN omtalt som en revolusjon innen behandling av høyt blodtrykk og metoden ble tatt i bruk i mange land i Europe og verden. Men det vitenskapelige grunnlaget for å si at metoden har god effekt, er heller usikker pga. mange skjevheter i design og gjennomføring av de første studiene. I et vel-designet og gjennomført randomisert studie ‘Oslo RDN Study’ har Fadl El Mula og medarbeider vist at RDN har dårligere blodtrykksenkende effekt enn vanlig BT medisiner. Budskapet fra avhandlingen at RDN er ikke revolusjonær behandling for høyt BT som antatt. Begge nye metoder har ikke ennå dokumentert effekt og bør ikke brukes i rutine behandling av ukontrollert høyt BT. Mange pasienter kan faktisk oppnå godt kontrollert BT hvis de tar sine blodtrykkssenkende medisiner

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 28. sep. 2016 10:25 - Sist endret 5. okt. 2016 08:49