Disputas: Catherine Joan Jackson

M.Sc. Catherine Jackson ved Bioteknologisenteret vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Effect of Storage Temperature on Cultured Epithelial Cells for Treatement of Limbal Stem Cell Deficiency and Patients with Burns.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Julie T. Daniels, Institute of Ophthalmology, University College London
  • 2. opponent: Professor emeritus Haakon Breien Benestad, Seksjon for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Frode Lars Jahnsen, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Arne Klungland, Seksjon for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder                          

Professor Tor P. Utheim, Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Mens grensene for regenerativ medisins bruk av celledyrking stadig økes, så er det også en økende grad av regulering av fasilitetene hvor dette utføres.  I dag brukes dyrkede cellevev til å behandle store brannskader.  Slikt vev kan også brukes til å behandle en type blindhet som skyldes limbal stamcellemangel, som vist i dyremodeller.  Selv om limbal stamcellemangel er en vanlig årsak til blindhet på verdensbasis, er regenerativ behandling begrenset av tilgangen til sentraliserte dyrkningsfasiliteter.

Vårt mål er å utvikle et lagringssystem for dyrkede celler, og finne frem til  et enkelt alternativ som muliggjør transport fra sentraliserte dyrkningslaboratorier til klinikker over hele verden. For å oppnå dette undersøkte vi først effekten av lagring av dyrkede celler ved ni ulike temperaturer, fra 4°C til 37°C.  Denne første studien viste, etter to ukers lagring, at 12°C og 24°C var mest lovende.  Den viste også, noe overraskende, at lagring ved 4°C gav  dårligst viabilitet selv om denne temperaturen  er mest brukt for lagring av hud biopsier på sykehus.

Mellom 12°C og 20°C la vi merke til en nedgang i metabolske produkter som indikerte lavere metabolsk aktivitet. I den neste studien karakteriserte vi de lagrede cellene, og fant at særlig 12°C så gunstig ut for optimal bevaring av stamcellene fra hud fra voksne donorer i lagrede, dyrkede vev.  I den tredje studien undersøkte vi mulige årsaker til celleskader under lagring.  Vi fant økt dannelse av  reaktive oksygenforbindelser ved 24°C. Dette sammenfallt med økning i mitokondrielle DNA-skader, økt skade i cellemembranen og mindre stamcellekarakter. I motsetning til 24°C markørene for somatiske stamcellekarakterer viste at cellevevet ved 12°C opprettholdt sine egenskaper godt, sammenlignet med situasjonen før lagring.  Vår siste studie bekreftet robustheten av vårt lagringssystem for andre celletyper ved å vise at dyrkede munnhuleceller også kunne bli lagret ved 12°C og 16°C.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. mai 2016 15:21 - Sist endret 19. mai 2016 12:29