Disputas: Anne Marie Dalby Landmark – Klinisk kommunikasjon

MA Anne Marie Dalby Landmark ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Negotiating Patient Involvement in Treatement Decision Making: A Conversation Analytic Study of Norwegian Hospital Encounters»

Foto: Nadia Frantsen/UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Anna Lindström, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala Universitet
  • 2. opponent: Førsteamanuensis John Nessa, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Mette Brekke, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Pål Gulbrandsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Norske og internasjonale retningslinjer for god pasientbehandling legger vekt på at
pasienter skal involveres i beslutninger om videre behandling og utredning, også kalt samvalg. Slike retningslinjer har fått bred oppslutning i de senere år, og fremmes under slagord som “ingen beslutning om meg, uten meg”, og er nedfelt i pasientrettighetsloven som fastslår at pasienten har «rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder» (§3-1). Likevel vet vi lite om hvordan dette faktisk skjer i norsk helsevesen. For å undersøke dette, er videofilmede konsultasjoner fra et norsk sykehus studert i detalj ut fra en samtaleanalytisk tilnærming.

Språkviter og forsker Anne Marie Dalby Landmark viser i sin avhandling at legene til en viss grad involverer pasienter i beslutninger, særlig om kirurgiske inngrep, ved å tilby valg, få fram pasientenes ønsker, og sikre pasientens aksept. Studien viser imidlertid at både leger og pasienter praktiserer en begrenset form for pasientinvolvering i beslutninger om videre behandling. Dette skjer både ved at legenes måter å involvere pasienter på i praksis snarere motvirker enn medvirker til involvering, ved først og fremst å bidra til å få pasienten med på beslutninger som er i tråd med legens oppfatning. Videre viser studien at pasientene trekker veksler på egen erfaring og kunnskap for å påvirke beslutningsprosessen, samtidig som de likevel ofte utviser motstand mot å være den som tar beslutningen, for eksempel med henvisning til at det er legen som vet best og som bør bestemme.

Slik detaljert kunnskap om hvordan pasienter faktisk involveres i beslutninger om videre behandling kan brukes til å spesifisere og utvikle mer empirisk baserte anbefalinger for god praksis.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. okt. 2016 13:42 - Sist endret 11. okt. 2016 10:41