Disputas: June Ullevoldsæter Lystad - Psykiatri

Cand.psychol. June Ullevoldsæter Lystad ved Institute of Clinical Medicine vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Neurocognition, Cognitive Remediation and Functional Outcome in Schizophrenia Spectrum Disorders.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Christopher Bowie, Departments of  Psychology and Psychiatry, Queen's University, Kingston, Canada
  • 2. opponent: Clinical Professor Merete Nordentoft, Department of Clinical Medicine, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Reidar Tyssen, Dept. of Behavioural Sciences in Medicine, Institute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway

Disputasleder

Førsteamanuensis Pål Zeiner, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Torill Ueland, Norment: Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Arbeid som mulighet ved psykoselidelser: Kognitiv trening og kognitiv terapi som virkemidler i arbeidsrehabilitering

Et meningsfylt innhold i hverdagen er like viktig for personer med psykoselidelser som for andre og deltakelse i arbeidslivet er en grunnleggende verdi i samfunnet. Arbeid er en viktig identitetsmarkør og en kilde til livskvalitet og økonomi. På tross av at omfattende forskning viser positive effekter av arbeid og at svært mange personer med psykose ønsker å jobbe, er sysselsettingen i gruppen lav. Kognitiv trening og kognitiv terapi kombinert med arbeidsrehabilitering kan imidlertid hjelpe personer med psykose ut i arbeid.

June Ullevoldsæter Lystad har i sin doktoravhandling undersøkt sammenhengen mellom kognitiv funksjon og arbeid og effekten av kognitiv trening og kognitiv terapi på arbeid i prosjektet Jobbmestrende Oppfølging (JMO).

Deltakerne hadde kognitive vansker ved oppstart i prosjektet, særlig med hensyn til tempo, oppmerksomhet, innlæring og hukommelse. Disse vanskene kom til uttrykk på ulike måter i arbeidssituasjonen, blant annet hadde personer med få kognitive vansker oftere ordinært arbeid og utførte mer komplekse arbeidsoppgaver enn de med større grad av vansker.

Etter 10 måneder var andelen som var i arbeid på nærmere 75 % og etter to år var fremdeles 60 % i en eller annen form for arbeidsaktivitet, hvorav ca. en tredjedel var i ordinær jobb. Kognitiv funksjon, særlig arbeidsminne, verbal innlæring og oppmerksomhet, bedret seg gjennom den kognitive treningen. Det var imidlertid også noe forbedring på enkelte kognitive mål hos gruppen som fikk kognitiv terapi. 

Funnene i avhandlingen peker på betydningen av arbeid for denne gruppen. På tross av kognitive vansker og psykosesymptomer klarte deltakerne i stor grad å både komme i arbeid og å stå i arbeid over tid. Budskapet fra denne studien er at JMO kan være et nyttig tiltak for å øke arbeidslivsdeltakelsen for denne gruppen og at kognitive vansker kan bedres med kognitiv trening og tilrettelegges for på arbeidsplassen.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 25. nov. 2016 09:06 - Sist endret 25. nov. 2016 09:06