Disputas: Nadia Mensali - Cancer Immunology

M.sc. Nadia Mensali ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Targeting cancer with donor-derived T-cell receptors specific for self-antigens with cell-type-restricted expression

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Einar Klæboe Kristoffersen, Klinisk institutt 2, Medisinsk odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen
  • 2. opponent: Forsker Marit Inngjerdingen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Inger Sandlie, Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Harald Stenmark, Senter for kreftbiomedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Johanna Olweus, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Stamcelletransplantasjon kan potensielt kurere kreftsykdommer som leukemi og lymfom, men behandlingen kan også gi alvorlige bivirkninger som kan være livsfarlige. Blodstamcellene som transplanteres kommer fra en frisk giver og gis til pasienten sammen med ulike blodceller som T-celler. T-cellene er viktige for å redusere pasientens risiko for tilbakefall av sykdommen og infeksjoner, men kan også føre til  transplantat-mot-vert sykdom. Immunsystemet er utviklet for å reagere kraftig mot alt som er fremmed som ulike virus og andre patogener, men skal ikke reagere mot kroppens egne celler og vev. Dette har stipendiat Nadia Mensali utnyttet ved å bruke en metode for å dyrke T-celler i laboratoriet som kan drepe kreftceller som oppfattes som fremmede fordi T-cellene kommer fra personer som mangler vevstypemolekylet HLA-A2 (HLA-A2 negative) og derfor vil reagere kraftig på HLA-A2 som er fremmed. I eksperimentene dyrkes T-celler fra HLA-A2-negative, friske givere sammen med HLA-A2 som viser frem en bit av proteinet CD20, et protein som er uttrykt i normale B-celler og mange B-celle leukemier/lymfomer. Slik genereres T-celler som gjenkjenner CD20/HLA-A2 via en reseptor (T-celle reseptor, TCR) og kan drepe celler med disse molekylene. TCR kan så isoleres fra T-cellene og settes inn i T-celler fra andre givere for å målstyre en stor andel av T-cellene mot kreftceller som uttrykker CD20/HLA-A2. Nadia Mensali har videre vist at disse nye T cellene effektivt kan drepe slike kreftceller etter overføring av den spesifikke reseptoren. Etter videre uttesting kan potensielt disse cellene brukes til å behandle pasienter med B-celle sykdommene kronisk lymfatisk leukemi, follikulært lymfom og akutt lymfatisk leukemi. Metoden har også blitt testet for å generere T celler som gjenkjenner andre typer kreft.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 10. nov. 2016 12:37 - Sist endret 11. nov. 2016 09:29