Disputas: Marit Myklebust Mjørud - Demens

M.Sc. Marit Myklebust Mjørud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Quality of life in nursing-home patients with dementia.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Universitetslektor Helle Wijk, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Inger Utne, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Morten Mowe, Generell indremedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Lisbeth Thoresen, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Knut Engedal, Geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Livskvalitet hos sykehjemspasienter med demens

Personer med demens blir sjelden spurt om hvordan de opplever å bo på sykehjem og vi vet lite om hva som gjør tiden på sykehjemmet bra. I prosjektet Quality of life in nursing-home patients with dementia har Marit Mjørud undersøkt hva som påvirker livskvalitet hos personer med demens som bor på sykehjem. I alt 12 personer med demens av moderat og alvorlig grad ble intervjuet om hvordan de har det på sykehjemmet. I tillegg ble spørreskjemaet Quality of life in late stage dementia scale (QUALID) brukt for å måle livskvalitet hos 661 personer med demens i sykehjem.

Intervjustudien viser at personer med demens generelt er fornøyd med hjelpen de får på sykehjemmet med hensyn til daglig stell, utdeling av mat og medisiner, men de påpeker at det er vanskelig å tilpasse seg nye rutiner og at livet på sykehjemmet ikke helt svarer til deres forventinger. De forteller om ensomhet og at livet på sykehjemmet er kjedelig. De fleste foretrekker å få hjelp fra en og samme pleier. Pleierne blir beskrevet som både snille og irriterende, og i blant uhøflige.

Spørreskjemaet QUALID som ble anvendt hos den store gruppen pasienter med demens i sykehjem skåres av en sykepleier eller hjelpepleier som kjenner personen med demens godt, ved å vurdere 11 spørsmål om personen med demens sin atferd.  Målt med dette skjemaet fant man at livskvaliteten var dårligst hos dem med alvorlig grad av demens. Særlig uro, symptomer på tristhet og grad av avhengighet i dagliglivets aktiviteter påvirket livskvalitet negativt hos personer med demens i sykehjem. Grad av velvære sank med økende apati. Dette er interessant i lys av pasientenes beskrivelse av livet på sykehjemmet som kjedelig.

Resultatene peker på at det er nødvendig å gi personsentret og tilpasset omsorg og aktiviteter til personer med demens i sykehjem for å hindre apati og ensomhet, og for å opprettholde personenes livskvalitet.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 25. aug. 2016 09:02 - Sist endret 8. sep. 2016 10:48