Disputas: Håvard Skjellegrind - Nevrokirurgi

Cand.med. Håvard Skjellegrind ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Acute energy deprivation in isolated neurons and tumor stem cells - Effects on intracellular calcium and mitochondrial function.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Elisabeth Ronne Engström, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Christian Helland, Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tor Inge Tønnessen, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultete, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Erik Taubøll, Nevrologisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Iver A. Langmoen, Nevrokirurgisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege Håvard K. Skjellegrind har studert tidlige skademekanismer i hjernens celler ved akutt mangel på oksygen og næringsstoffer, som ved hjerneslag. Ved hjelp av nerveceller fra rotter og stamceller fra hjernekreften glioblastom har han studert endringer i cellenes kalsiumkonsentrasjon og mitokondriefunksjon ved akutt mangel på oksygen og næring, samt hvilken betydning modning av cellene har for den akutte skadeutviklingen. Kalsium har stor betydning for funksjon og overlevelse i nerveceller. Mitokondriene er kraftverket i cellene og har avgjørende betydning for alle hjerneceller. Ukontrollert kalsiumøkning og tap av mitokondriefunksjon har ofte dødelige konsekvenser for hjerneceller.

Frigjøring av skadelige mengder av signalstoffet glutamat har tidligere vært ansett som den viktigste skademekanismen ved hjerneslag. Doktorarbeidet har bidratt til å vise at oksygenmangel er den viktigste faktoren som skader energiproduksjonen i nervecellene. Energimangel i cellene kan føre til dødelige konsentrasjoner av kalsium i cellene ved at en pumpemekanisme svikter i cellens viktigste kalsiumlager, endoplasmatisk retikulum.

Mitokondriene er avhengige av oksygen for å fungere. Akutt oksygenmangel (hypoksi) ga rask skade på mitokondrier i nerveceller fra voksne rotter. I nerveceller fra nyfødte rotter kunne imidlertid mitokondriene gjenoppta sin funksjon etter en kortvarig periode uten oksygen. Dette kan bidra til å forklare hvorfor umodne individer kan overleve perioder med oksygenmangel. Den samme egenskapen var forventet i umodne celler fra hjernekreften glioblastom. Dette er den vanligste og mest dødelige formen for hjernekreft, og kreftsvulsten har ofte områder med lite oksygen. Hypoksi i kreftsvulster er en faktor som reduserer effekten av stråle- og cellegiftbehandling. Kreftstamceller er umodne celler som kan mangedoble seg selv og danne nye svulster. Skjellegrind har i sin avhandling vist at stamceller fra glioblastom var avhengige av oksygen, men at celler som var modnet kunne overleve hypoksi, også selv om mitokondriene ikke fungerte. Dette kan tale mot cellemodning som potensiell behandling rettet mot kreftstamceller.

Funnene i avhandlingen kan gi håp om at evnen til å overleve hypoksi er en egenskap som kan stimuleres. Mye forskning gjenstår imidlertid. Arbeidet viser også hvor raskt nerveskade kan oppstå ved hypoksi. Det betyr at det er behov for behandling på et tidligere tidspunkt enn hva man lykkes med i dagens behandling av hjerneslag.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 14. apr. 2016 11:33