Disputas: Håvard Ove Skjerven - Barnemedisin

Cand.med. Håvard Ove Skjerven ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Treatment of acute bronchiolitis; the role of respiratory viruses and allergic disease.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jonathan Grigg, Centre of Paediatrics, Queen Mary University of London, London, United Kingdom
  • 2. opponent: Professor Mika Mäkelä, Skin and Allergy Hospital, Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Vidar Søyseth, Division of Medicine and Laboratory Sciences, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Norway

Disputasleder

Professor Ola Didrik Saugstad, Barne- og ungdomsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Karin Cecilie Lødrup Carlsen, Barne- og ungdomsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forskningsresultatene som presenteres i doktorgradsavhandlingen “Treatment of acute bronchiolitis; the role of respiratory viruses and allergic disease” av Håvard Ove Skjerven har ført til at spedbarn som innlegges i sykehus med akutt, virusutløst pustebesvær (bronkiolitt) nå får en mer effektiv, mindre ressurskrevende og mer skånsom behandling enn tidligere. Både norske og internasjonale retningslinjer har blitt endret som en direkte konsekvens av studien.

Akutt bronkiolitt er en potensielt livstruende sykdom som fyller barneavdelingene i store deler av verden hver vinter. Behandlingstradisjonene er ulike, men i Skandinavia og Nord-Amerika har inhalasjoner med forstøvet adrenalin blitt mye brukt; i Norge har dette vært standardbehandling i flere tiår.

Skjerven og medarbeidere gjennomførte en multisenter, dobbeltblind studie av inhalasjoner med racemisk adrenalin sammenliknet med saltvann og behandling gitt ved behov vs. faste tidspunkter hos 404 spedbarn innlagt med moderat til alvorlig bronkiolitt i Helse Sør-Øst. Barna ble fulgt opp til 2 års alder.

Studien viste at adrenalin ikke var bedre enn saltvann, mens barn som fikk behovsprøvd behandling fikk 30 % færre inhalasjoner, lå kortere på sykehus og trengte mindre oksygen og pustestøtte enn spedbarna som fikk behandling på faste tidspunkter. 

Barna under 3mnd hadde best effekt av behovsprøvd behandling og en tendens til å ha negativ effekt av adrenalin inhalasjoner.

Analyser (PCR-teknikk) fra barnas luftveier påviste minst 2 virus hos >60 % av barna, minst 3 virus hos >30 % og helt opp til 7 virus hos 2 barn, uten at dette hadde sammenheng med sykdomsalvorlighet. Før 2-årsalder gjennomgikk 49 % av barna minst 3 episoder med tetthet i nedre luftveier, 23 % hadde atopisk eksem og 8 % var allergisk sensiblisert. Ingen av disse tilstandene påvirket behandlingseffekten.

Konklusjonen er at spedbarn med akutt bronkiolitt bør behandles individuelt og varsomt, med hovedfokus på støttende, fremfor medikamentelle behandlingstiltak.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 8. juni 2016 09:30 - Sist endret 8. juni 2016 09:30