Disputas: Nirma Skrbo - Tumorbiologi

M.Sc. Nirma Skrbo ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Molecular and functional analysis of tumor heterogeneity in breast cancer xenograft models

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Robert Clarke, Georgetown University Medical Center, Washington DC, USA
  • 2. opponent: Group Leader Eva Gonzalez-Suarez, The Bellvitge Institute for Biomedical Research, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spania
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jürgen Geisler, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jarle Breivik, Avdeling for medisinsk adferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo 

Hovedveileder

Therese Sørlie, Seksjon for Kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus HF Radiumhospitalet

Sammendrag

I sin doktorgradsavhandling har stipendiat Nirma Skrbo studert cellulær og molekylær heterogenitet i brystkreft. En grundig karakterisering av molekylære og funksjonelle egenskaper av ulike populasjoner av kreftceller, samt hvordan de responderer på en gitt behandling, danner grunnlaget for å kunne behandle brystkreft mer presist.

Brystkreftsvulster består av flere ulike celletyper med mange forskjellige mønstre av molekylære endringer. Slike endringer kan føre til at ulike cellepopulasjoner i en svulst har ulikt potenisale for vekst og utvikling og dermed responderer ulikt på behandling. I arbeidet med avhandlingen benyttet Skrbo xenograftmodeller for brystkreft som er etablert ved å implantere biter av humane svulster i immundefekte mus. Svulstene som vokser i musene beholder egenskapene og det molekylære bildet fra den opprinnelige humane svulsten, og gir dermed muligheten til å studere respons på behandling i et levende system.

 I første del av sitt arbeid karakteriserte Skrbo og kolleger en rekke slike modeller og fant forskjeller i metabolske profiler og genuttrykkmønstre mellom to av det mest utbredte undergruppene av brystkreft. Dette kan representerer potensielle biomarkører for respons eller målrettet terapi. Videre studerte forskerne ulike cellepopulasjoner fra et østrogen avhengig xenograft som representerer den aller vanligste formen for brystkreft. Arbeidet viste at celler med forskjellig fenotype fra en enkel svulst kan ha ulik evne til å danne nye svulster, samt responderer ulikt på hormonbehandling. Forskerne observerte endringer i ulike metabolske prosesser i de resterende kreftcellene som følge av behandlingen. Denne type prekliniske studier i relevante in vivo modeller er viktige for å forstå hvordan kreftceller responderer og hvilke molekylære forandringer som kan ligge til grunn for resistensutvikling mot en gitt behandling.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 8. juni 2016 10:54 - Sist endret 10. juni 2016 15:20