Disputas: Monika Szymańska - Cellebiologi

M.Sc. Monika Szymańska ved ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): “Endocytic downregulation of the oncoproteins ErbB2 and ErbB3”

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1.opponent: Professor Marta Miączyńska, International Institute of Molecular and Cell Biology, Warsaw, Poland
  • 2.opponent: Førsteamanuensis Jan Terje Andersen, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Thoralf Christoffersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Disputasleder

Professor Svein Olav Kolset, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overingeniør Espen Stang, Avdeling for patologi, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Oslo, Norge

Sammendrag

Molekylærbiolog Monika Szymanska har i sin avhandling studert hvordan aktivitet og levetid til de kreftrelaterte proteinene ErbB2/HER2 og ErbB3 reguleres.

Celler avhenger av eksterne signaler for korrekt utvikling, kommunisering, vekst og deling. På celleoverflaten finnes proteiner, reseptorer, som mottar slike signaler. ErbB proteiner er reseptorer spesialisert til å motta vekstsignaler og økt signalering fra ErbB proteiner sees ved flere kreftformer. Forståelse av hvordan reseptorene reguleres er derfor viktig for kreftbehandling.

Signalering fra ErbB proteinene kan nedreguleres ved at proteinene fjernes fra celleoverflaten i en prosess kalt endocytose, før proteinene brytes ned inne i cellen. Det overordnede målet med studiene har vært å få bedre forståelse for mekanismene som regulerer endocytose av ErbB proteinene ErbB2 og ErbB3, og hvordan reseptorene kan manipuleres ved bruk av terapeutiske antistoffer.

Det var kjent at endocytose av ErbB3 avhenger av proteinet klatrin, men hvilke andre proteiner som regulerer prosessen var ukjent. I dette arbeidet viser Szymanska og medarbeidere at proteinet epsin-1 er avgjørende for ErbB3 endocytose.

ErbB proteiner er attraktive mål i målrettet kreftbehandling. En effektiv strategi er bruk av antistoffer som binder til og regulerer reseptorene på celleoverflaten. Pertuzumab (Perjeta) er et antistoff som binder til ErbB2 og brukes i behandling av brystkreft. Szymanska og medarbeidere viser at pertuzumab kan redusere vekstsignalering ved å hindre at ErbB2 signalerer sammen med ErbB3. Videre har effekten av to nyutviklede antistoffer som binder til ErbB2 blitt karakterisert. Ved å sammenligne effekten av antistoffene hver for seg eller i blanding fant de at antistoffene hver for seg har begrenset effekt, men sammen fører de til en effektiv endocytose og nedbrytning av ErbB2.

Samlet har funnene økt forståelsen av hvordan ErbB2 og ErbB3 reguleres og kan bidra til forbedret behandling av kreft hvor disse reseptorene er involvert.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 22. jan. 2016 10:30 - Sist endret 22. jan. 2016 10:30