Disputas: Ove Talsnes - Ortopedisk kirurgi

Cand.med. Ove Talsnes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Femoral Neck Fractures Treated with Hemiprosthesis: Comorbidity, Organ Affection and Bone Cement. On the quest for factors affecting mortality.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Klinisk professor Jes Brun Lauritzen, Institut for Klinisk Medicin, Bispebjerg Hospital, København, Danmark
  • 2. opponent: Overlege Elisabeth Ellingsen Husebye, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Ortopedisk avdeling, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Olav Røise, OUS HF Ullevål sykehus, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Stein-Erik Utvåg, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Olav Reikerås, Ortopedisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Identifisering av pasienter med overdødelighet ved lårhalsbrudd

Ortopedisk kirurg og forsker Ove Talsnes har beskrevet faktorer som kan identifisere eldre pasienter som har risiko for å dø i forløpet etter lårhalsbrudd. Av hoftebruddpasientene er ca 15% død etter 6 måneder og ca 25 % dør innen et år. Ikke overraskende er det de sykeste pasientene som har den dårligste overlevelsen, mer oppsiktsvekkende er det at den vanligste metoden å operere disse pasientene ser ut til å gi en overdødelighet for de svakeste pasientene de første 2 dagene etter operasjonen. Det kan se ut som om de sykeste pasientene er mer sårbar for bruk av beinsement ved fiksering av hofteprotesen under operasjonen. Siden beinsement ble tatt i bruk for over 50 år siden har det internasjonalt vært mistanke om at denne sementen har forårsaket plutselig død, men dette er ikke vitenskaplig dokumentert. Talsnes fant ikke denne forskjellen i en randomisert studie med pasienter fra sykehusene i Drammen og Elverum, men ved gjennomgang av over 11000 lårhalsbruddpasienter i det nasjonale hoftebruddregisteret i Norge mellom 2005 og 2010 viser det seg at de sykeste eldre har en økt dødelighet når beinsement brukes til å fiksere protesen i lårbeinet. Resultatene gir holdepunkt for at syke eldre med hoftebrudd bør vurderes i forhold til en annen operasjonsmetode enn hva som er rutine på de fleste sykehus i Norge i dag.

I tillegg har studiene vist at pasienter som er sårbare for overdødelighet kan identifiseres i forbindelse med operasjonen på grunnlag av klinisk undersøkelse og enkle blodprøver. Dette gir kirurgen mulighet til å identifisere sårbare pasienter tidlig i behandlingsforløpet og dermed optimalisere håndteringen og bedre pasientsikkerheten for denne sårbare pasientgruppen.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 25. feb. 2016 08:42