Disputas: Cecilie Varsi - eHelse og Implementering

M.Sc. Cecilie Varsi ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Implementation of eHealth patient–provider communication tools into routine practice: Facilitators and barriers from the perspectives of patients, middle managers and health care providers.

Fotograf: Katrine Lunke

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Per Nilsen, Institutionen för medicin och hälsa, Linköping Universitet, Linköping, Sverige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Henna Hasson, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Moen, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, Norge

Disputasleder

Professor emeritus Ida Torunn Bjørk, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Cornelia M. Ruland, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Selv om både pasienter og helsepersonell i økende grad har tatt i bruk elektroniske kommunikasjonsverktøy i sin hverdag, både hjemmefra og under konsultasjon, er implementeringen av slike løsninger til helsevesenet fortsatt komplisert og langsom. I sin avhandling har Varsi og medarbeidere undersøkt hvilke faktorer som fremmer og hemmer implementeringen i sykehus. Gjennom tre delstudier og ved å intervjue pasienter, helsepersonell og mellomledere har de kartlagt hva implementeringen av to ulike verktøy: 1) sikker epost og 2) et symptomkartleggings- og kommunikasjonsverktøy for bruk i konsultasjon.

Studien viser at den viktigste faktoren for vellykket implementering er helsepersonells og lederes personlige tro på kommunikasjonsverktøyet som nyttig for seg selv og sine pasienter. Et støttende miljø, ledelsesengasjement og støtte fra nøkkelpersonell er også viktig for å lykkes med implementeringen. Når lederne ikke engasjerer seg, og når det er for mange negative nøkkelpersoner, blir implementeringen vanskelig. Nøye planlegging og gjennomføring av implementeringsprosessen har også betydning for vellykket implementering.

Det kan være ulike oppfatninger mellom pasienter og helsepersonell vedrørende pasientenes behov, viser studien. Noen ganger antar helsepersonell og ledere, uten å spørre pasientene, at pasientene får det de trenger gjennom ordinær oppfølging, og dermed ikke behøver kommunikasjonsverktøyet. Pasientene i denne studien derimot, sier at de verdsetter tilgjengeligheten av sikker e-post, uavhengig av om de benytter muligheten eller ikke.

Når pasienter og helsepersonell skal kommunisere med hverandre ved hjelp av elektroniske verktøy, vet de ikke nødvendigvis hvordan de skal opptre i sine nye roller som ePasient og eHelsepersonell, og det kan være utfordrende for begge parter.

Ved implementering av elektroniske kommunikasjonsverktøy må alle berørte parter involveres, da de adresserer ulike behov og perspektiver. Det gir denne avhandlingen ny og viktig kunnskap om.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 28. nov. 2016 09:03 - Sist endret 28. nov. 2016 09:08