Disputas: Guro Lindviksmoen Astrup - Onkologi

M.sc. Guro Lindviksmoen Astrup ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Depressive symptoms, pain, and quality of life in patients with head and neck cancer before, during, and after radiotherapy.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Adjungerad Professor Eva Hammerlid, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sverige
  • Annen opponent: Professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold, Halden
  • Komitéleder: Professor Gunnar Sæter, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Moen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kristin Bjordal, Oslo sykehusservice, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Symptomer og livskvalitet hos pasienter med hode/halskreft

Pasienter med hode/halskreft opplever plagsomme symptomer og redusert livskvalitet i forbindelse med sykdom og behandling i større grad enn mange andre kreftpasienter.

I sin avhandling Depressive symptoms, pain, and quality of life in patients with head and neck cancer before, during, and after radiotherapy har Guro Lindviksmoen Astrup og medarbeidere undersøkt depressive symptomer, smerte og helserelatert livskvalitet før, under og etter strålebehandling for hode/halskreft, og identifisert risikofaktorer for å få mer plagsomme symptomer og redusert livskvalitet.

Totalt 133 pasienter med hode/halskreft deltok i studien, hvor de fylte ut spørreskjema om symptomer og livskvalitet før strålebehandling, og etter 1, 2, 3 og 6 måneder. Andelen som rapporterte depressive symptomer var mellom 29-42 %, mens andelen som rapporterte smerte var mellom 48-75 %. I tillegg rapporterte pasientene redusert nivå av både fysisk og mental livskvalitet gjennom hele studien sammenlignet med normalbefolkningen.

Flere faktorer var assosiert med mer depressive symptomer, smerte eller redusert livskvalitet. Å rapportere mer plagsomme enkeltsymptomer som fatigue, søvnproblemer og svelgevansker eller større total symptombyrde hadde sammenheng med både depressive symptomer, smerte og redusert livskvalitet. Pasienter som var operert i forkant av strålebehandlingen og mottok postoperativ strålebehandling rapporterte noe mindre påvirkning på symptomer og livskvalitet enn de som mottok primær strålebehandling. I tillegg rapporterte pasienter med mindre sosial støtte mer plagsomme symptomer og redusert livskvalitet.

Kunnskap om hvordan symptomer og livskvalitet påvirkes under og etter behandling kan brukes til å informere pasienter. Videre kan kunnskap om hvilke faktorer som gir økt risiko for slike problemer brukes til å identifisere pasienter med større behov for tettere oppfølging, slik at de kan tilbys lindrende og støttende tiltak.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 15. sep. 2017 14:50 - Sist endret 15. sep. 2017 15:17