Disputas: Teresa Løvold Berents - Dermatologi

Cand.med. Teresa Løvold Berents ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Atopic dermatitis and skin barrier function in infancy and early childhood.

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Docent Åke Svensson, Yrkes- och miljödermatologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Malmø, Sverige
  • Andre opponent: Førsteamanuensis Marit Saunes, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, Trondheim
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Tom Stiris, Pediatri, Barne- og ungdomsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Siri Rostoft, Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Petter Gjersvik, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Atopisk dermatitt og hudbarriere hos spedbarn og småbarn

Atopisk dermatitt er en kronisk, kløende hudsykdom som rammer mange barn. Kjennetegn ved sykdommen er svikt i hudens barrierefunksjon, ubalanse i immunsystemet og økt mottakelighet for bakterieinfeksjoner. Både arv og mange miljøfaktorer er av betydning i sykdomsutviklingen.

I sin avhandling Atopic dermatitis and skin barrier function in infancy and early childhood har Teresa Løvold Berents og medarbeidere undersøkt flere faktorer som kan bidra til utvikling av atopisk dermatitt i de første leveår. Ved målinger av vanntap gjennom huden (transepidermalt vanntap) og påvisning av visse genmutasjoner hos 644 barn bosatt i Sørøst-Norge, bekrefter studiene at nedsatt hudbarrierefunksjon og mutasjoner i filaggrin-genet, et gen som koder for et viktig protein i det ytterste hudlaget, er viktig i utviklingen av atopisk dermatitt. Studiene gir noe støtte til en sammenheng mellom økt kroppsstørrelse i spedbarnsalder og atopisk dermatitt, men studiene viste ingen sammenheng mellom atopisk dermatitt og konsentrasjonen i blod av vitamin D, et vitamin man inntar via kosten, og som dannes i huden ved soleksponering.  Kolonisering av gule stafylokokker i nese og svelg var ikke forbundet med redusert hudbarrierefunksjon.

Resultatene gjenspeiler de komplekse årsaksmekanismene bak atopisk dermatitt og underbygger behovet for å prøve ut enkle tiltak for å styrke hudbarrieren hos spedbarn med tanke på å forebygge atopisk sykdom.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 24. aug. 2017 08:58 - Sist endret 24. aug. 2017 08:59