Disputas: Yngvild Nuvin Blaker - Onkologi

Cand.med. Yngvild Nuvin Blaker ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical and immunohistochemical studies in B-cell non-Hodgkin lymphoma.

Foto: Per Marius Didriksen, Oslo universitetssykehus HF

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Associate Professor Sattva S. Neelapu, The University of Texas, Houston, USA
  • Andreopponent: Professor Inger Nina Farstad, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Komitéleder: Professor Geir Erland Tjønnfjord, Avdeling for blodsykdommer, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kristin Bjordal, Oslo sykehusservice, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Erlend Bremertun Smeland, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Årlig blir ca. 1100 nordmenn diagnostisert med lymfekreft (lymfom), en krefttype som rammer immunsystemet. Det finnes mange ulike undergrupper av lymfom, og selv om moderne behandling har bedret overlevelsen de siste årene, er det fortsatt en betydelig andel pasienter som har dårlig prognose. Ved en del lymfomer kan kreftcellene endre karakter og utseende, såkalt transformasjon. Dette medfører et mer aggressivt klinisk forløp. I sin doktorgradsavhandling «Clinical and immunohistochemical studies in B-cell non-Hodgkin lymphoma» har lege Yngvild Nuvin Blaker studert follikulære lymfomer med og uten transformasjon, og mantelcellelymfomer.

I de senere år er det vist at ikke bare kreftcellenes egenskaper, men også de friske cellene som omgir kreftcellene spiller en viktig rolle for prognosen hos den enkelte pasient. I sin doktorgradsavhandling viser Blaker at flere typer immunceller som omgir kreftcellene påvirker overlevelse og tid til transformasjon hos pasienter med follikulært lymfom. Hun har videre vist at pasienter med transformert follikulært lymfom fortsatt har god nytte av høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS), selv om behandlingen gitt i forkant av transformasjon er endret betydelig de siste 20 årene.

I doktorgradsarbeidet er det utført immunfarging og manuelle analyser av selve svulstvevet fra pasienter med follikulært lymfom. Disse analysene er tidkrevende og kan være vanskelige å reprodusere. Blaker og kollegaer har utviklet og testet digital analyse av immunfarget svulstvev fra mantelcellelymfomer, hvor målet var å utvikle mer nøyaktige og reproduserbare analyser av vevsprøver. Blaker og medarbeidere viste at den digitaliserte analysen var raskere og kunne forutsi prognose mer nøyaktig enn manuell avlesning som blir brukt ved diagnostisering i dag.

Disse resultatene kan bidra til at flere pasienter kan få en skreddersydd kreftbehandling,  basert på kliniske faktorer og biologiske egenskaper ved kreftcellene og omliggende celler.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 14. juni 2017 14:44 - Sist endret 14. juni 2017 14:48