Disputas: Marte Grønlie Cameron - Onkologi

Cand.med. Marte Grønlie Cameron ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Palliative pelvic radiotherapy of symptomatic prostate and rectal cancers

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Marie Fallon, Cancer Research UK Edinburgh Centre, MRC Institute of Genetics & Molecular Medicine, University of Edinburgh, Storbritannia
  • 2. opponent: Docent Jan-Erik Frödin, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Stein Kaasa, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
     
  • Settemedlem under disputas: Professor II Nina Kathrine Aass, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arild Nesbakken, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Marianne Grønlie Guren, Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Sammendrag

Uhelbredelig prostata- og endetarmskreft kan forårsake betydelige plager i bekkenet. Strålebehandling mot svulsten brukes for å lindre symptomer, men bivirkninger og hvor stor effekt man oppnår har hittil ikke vært godt vitenskapelig dokumentert. Det er stor variasjon i klinisk praksis ved lindrende strålebehandling, blant annet når det gjelder dose og antall strålebehandlinger.

I sin avhandling Palliative pelvic radiotherapy of symptomatic prostate and rectal cancers har Marte Cameron og medarbeidere undersøkt hvordan lindrende strålebehandling av prostata- og endetarmssvulster påvirker kreftrelaterte symptomer og hvilken betydning behandlingen har for pasientenes livskvalitet.

Første del av avhandlingen består av en litteraturgjennomgang av publiserte studier med denne problemstillingen. Pasientrapporterte mål var ikke inkludert i noen av disse. Det var også manglende dokumentasjon av tidsforløpet for positive effekter og for bivirkninger. Mangelen på slik kunnskap kan føre til både under- og overbehandling. Dette var bakgrunnen for en prospektiv studie på lindrende strålebehandling av prostata- og endetarmssvulster. Målet var å undersøke effekten av strålebehandlingen på pasientrapporterte symptomer, livskvalitet og bivirkninger.

Totalt deltok 98 pasienter i studien, 47 med prostatakreft og 51 med endetarmskreft. Pasientene fikk 10-13 strålebehandlinger av bekkenet i løpet av 2-3 uker. Det ble innhentet opplysninger om symptomer og livskvalitet før start og ved avslutning av behandlingen, samt 6 og 12 uker etter gjennomført behandling.

Studien viser at 2-3 ukers strålebehandling av bekkensvulst gir rask og effektiv lindring av symptomer som blødning, smerte, og avløpshindring. Strålebehandlingen var uten betydelige bivirkninger, og det var en tendens til bedret livskvalitet. Denne kunnskapen vil kunne danne grunnlag for bedret planlegging og dosering av strålebehandling fremover, samt for bedret utvelgelse av de pasientene som vil ha mest nytte av behandlingen.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 17. feb. 2017 14:34 - Sist endret 2. mars 2017 14:00