Disputas: Anne Marthe Fosdahl - Molekylærbiologi

M.Sc. Anne Marthe Fosdahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Molecular mechanisms involved in the internalization and degradation of the receptor tyrosine kinases ErbB2 and ErbB3.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Elizabeth Smythe, Department of Biological Science, The University of Sheffield Western Bank, Sheffield, Storbritannia
  • Seniorforsker Harald Huseby, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge
  • Postdoktor Lise Roman Moltzau, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor II Håvard Attramadal, Institutt for kirurgisk forskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Overingeniør Espen Stang, Avdeling for patologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo Universitetssykehus HF

Sammendrag

Celler er avhengig av kommunikasjon for normal utvikling og vekst. På celleoverflaten finnes reseptorer som fungerer som antenner for signaler sendt fra cellens utside. ErbB proteiner er en slik type antenne, som er viktig for mange prosesser i cellene, som for eksempel celledeling. Når ErbB proteiner mottar et signal sendes en beskjed inn i cellen om at cellen skal dele seg.

For å unngå at celledelingen kommer ut av kontroll, som er et kjennetegn ved kreft, er det nødvendig at dette signalet stanses. Signalisering fra ErbB proteinene kan nedreguleres ved at proteinene fjernes fra celleoverflaten i en prosess kalt endocytose, før proteinene brytes ned inne i cellen. Det overordnede målet med studiene har vært øke forståelsen for mekanismene som regulerer endocytose av reseptorene, ErbB2 og ErbB3.

Det var kjent at nedregulering av ErbB3 avhenger av proteinet clathrin, men hvilke andre proteiner som regulerer prosessen var ukjent. I dette arbeidet viser Fosdahl og medarbeidere at proteinet epsin 1 er avgjørende for ErbB3 endocytose. Videre har de vist at ErbB3 interagerer med et protein kompleks kalt ESCRT, som sender ErbB3 nedbrytning i lysosomer.

ErbB proteiner er attraktive mål behandlingen av kreft. En strategi er bruk av terapeutiske antistoffer som binder til reseptorene på celleoverflaten. Fosdahl og medarbeidere karakteriserte effekten av to nyutviklede antistoffer som binder til ErbB2. De fant at ved å sammenligne effekten av antistoffene hver for seg eller i en kombinasjon, at antistoffene hver for seg har begrenset effekt, men kombinasjonen fører til en effektiv endocytose og nedbrytning av ErbB2.

Samlet har funnene økt forståelsen av hvordan ErbB2 og ErbB3 reguleres og dette kan videre bidra til forbedret behandling av kreft hvor disse reseptorene er involvert.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. jan. 2017 10:05