Disputas: Unni Gopinathan - Medisinsk biokjemi

Cand.med. Unni Gopinathan ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Meningococcal sepsis: Transcriptomic changes in human monocytes and the biological significance of interleukin-10.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Emeritus Jonathan Cohen, Brighton & Sussex Medical School, University of Sussex, Brighton, Storbritannia
  • 2. opponent: Professor Egil Lien, University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts, USA
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor II Inger Nina Farstad, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, Oslo, Norge

Leder av disputas

Førsteamanuensis Marius Trøseid, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Institutt for klinisk medisin, Universistetet i Oslo

Veileder

  • Professor Jens Petter Berg, Avdeling for medisinsk biokjemi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Reidun Øvstebø, Avdeling for Medisinsk Biokjemi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Bakterien Neisseria meningitidis (meningokokk) forårsaker både hjernehinnebetennelse og meningokokksepsis som er en fryktet form for blodforgiftning med høy dødelighet. I bakteriens cellevegg finnes toksinet lipopolysakkarid (LPS). Meningokokksepsis oppstår hos pasienter med særlig høye nivåer av meningokokker og LPS i blodet og organer. Dette medfører en kraftig betennelsesreaksjon. For å bedre forstå utviklingen av sykdommen har cand. med. Unni Gopinathan med molekylærbiologiske metoder og bioinformatiske verktøy vist at en rekke gener blir ned- eller oppregulert når monocytter aktiveres av blodprøver fra pasienter med meningokokksepsis. Monocytter er hvite blodceller som er viktig for immunsystemets førstelinjeforsvar mot infeksjoner. Cellene kan avlese sitt arvestoff (DNA) og lage genkopier kjent som mRNA. Samlet utgjør mRNAene et genuttrykk som koder for proteiner cellene ønsker å lage, f. eks ulike signalmolekyler. Kartleggingen av endringene i monocyttens genuttrykk tyder på at en rekke signalveier er påvirket av meningokokken. Å forstå betydningen av signalmolekylet IL-10 har vært en viktig målsetning. IL-10 demper immunresponsen ved en infeksjon. Det er vist at IL-10-nivåene er høyest hos pasienter som dør av meningokokksepsis. Blodprøver fra sepsispasienter ble brukt til å aktivere genuttrykket i monocytter før og etter at IL-10 ble felt ut. IL-10 hadde motsatt virkning på flere grupper av gener som reguleres av meningokokken. For flere av disse gruppene har IL-10 sin virkning vært lite kjent. Et spesielt interessant funn er at meningokokken hemmer uttrykket av gener som koder for proteiner som bidrar til cellers energiproduksjon. IL-10 motvirker noe av denne nedreguleringen. Funn i avhandlingen tyder på at meningokokken reduserer aktiviteten til en rekke enzymer som er viktige for signaloverføringen i celler. IL-10 ser ikke ut til å påvirke dette. Avhandlingen bidrar samlet med ny innsikt om den kraftige betennelsesreaksjonen under meningokokksepsis.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 11. jan. 2017 09:18 - Sist endret 11. jan. 2017 15:07