Disputas: Merete Selsbakk Johansen - Psykiatri

Cand.med. Merete Selsbakk Johansen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Affect consciousness, reflective functioning, and assessment of primary emotions in patients with personality disorders.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Universitetslektor Fredrik Falkenström, Kompetenscentrum för Psykoterapi, Centrum för Psykiatriforskning, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

  • 2. opponent: Forsker Pål Ulvenes, Foskningsinstituttet, Modum Bad, Vikersund, Norge

  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Emeitus Berit Grøholt, Instiutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Thomas Clausen, SERAF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor II Theresa Wilberg, Enhet voksenpsykiatri, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse (UPF) og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse PF (EUPF) har store emosjonelle problemer og sviktende mentaliseringsevne (også kalt reflekterende funksjon, RF) som antas å bidra til personlighetsvanskene. Det er behov for økt kunnskap om disse problemområdene.

I avhandlingen «Affect consciousness, reflective functioning, and assessment of primary emotions in patients with personality disorders» har Merete Selsbakk Johansen og medarbeidere undersøkt affektbevissthet (AB) og RF hos pasienter med UPF og EUPF ved bruk av spesialintervjuer (AB intervju og Det voksne tilknytningsintervju). Måleegenskapene til et selvrapportskjema om primære emosjoner (Affective Neuroscience Personality Scales, ANPS) ble også undersøkt.

Både UPF og EUPF var forbundet med lav AB, men AB var lavest hos UPF pasienter. Funnene styrker antagelsen om at pasienter med UPF unnviker følelser, at dette bør fokuseres i psykoterapi.

Det ble også funnet at lav AB var forbundet med selvrapporterte identitetsproblemer og relasjonelle vansker før psykoterapi. Dess lavere AB var før behandling dess mindre var bedringen av identitetsproblemer over tid. Funnene styrker antagelsen om at det er en sammenheng mellom lav AB og personlighetsvansker, og kan danne grunnlag for en hypotese om at tidlig fokus på affekt i behandling vil kunne ha positiv innvirkning på fremtidig identitetsproblemer.

Begrepene AB og RF antas å være delvis overlappende, slik at personer med lav AB også kan forventes å ha lav RF. I dette pasientutvalget var det en sterk positiv sammenheng mellom AB og RF i UPF gruppen, men ingen slik sammenheng i EUPF gruppen. Funnene tyder dermed på at sammenhengen mellom AB og RF ikke kan generaliseres, men er avhengig av type PF.

Måleegenskapene til spørreskjemaet ANPS ble testet i en stor gruppe PF pasienter. Påvisning av psykometriske begrensninger støttet tidligere funn fra ikke-kliniske utvalg og skjemaet vurderes å ha forbedringspotensial.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 3. jan. 2017 09:25 - Sist endret 3. jan. 2017 14:22