Disputas: Ida Løchting – Helsepsykologi

M.Sc. Ida Løchting ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Illness Perceptions and Individual Quality Of Life in Patients with Low Back Pain - Methodology and Evaluation of Outcomes».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Birgitta Öberg, Institutionen för Medicin och Hälsa, Avdelning Fysioterapi, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, Sverige
  • 2. opponent: Postdoktorstipendiat Tove Aminda Hanssen, Hjerte- og lungeklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Thomas Johan Kibsgård, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Hanne Solveig Dagfinrud, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Margret Grotle, Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus 

Sammendrag

Sykdomsforståelse har vist å ha betydning for prognose og behandlingsresultat hos pasienter med ryggplager og er derfor potensielt viktig i kognitivt orienterte behandlingstiltak for denne pasientgruppen. På grunn av metodekritikk av mye brukte og anbefalte standardiserte instrumenter er det også blitt anbefalt å inkludere andre typer utfallsmål, eksempelvis individualiserte utfallsmål der pasientene selv beskriver utsagn som er viktige for dem. Det finnes imidlertid få studier som har undersøkt sykdomsforståelse og anvendt individualiserte utfallsmål hos ryggpasienter.

I avhandlingen «Illness Perceptions and Individual Quality of Life in Patients with Low Back Pain. Methodology and Evaluation of Outcomes» har Ida Løchting og medarbeidere kartlagt sykdomsforståelse og individuell livskvalitet hos pasienter som går til behandling for ryggplager. De fant støtte til bruk av skjemaer som kartlegger sykdomsforståelse og individuell livskvalitet. Resultatene viste også at det kan være fordelaktig å fokusere på sykdomsforståelse i behandling for denne pasientgruppen. I en klynge-randomisert kontrollert studie utført blant fastleger og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten fant de at pasienter med langvarige korsryggsmerter som fikk en kognitiv undervisningsintervensjon opplevde raskere endring i sykdomsforståelse enn pasienter som fikk bare vanlig behandling. Sykdomsforståelse viste også sammenheng med vanlige standardiserte utfallsmål og nylig anbefalte individualiserte utfallsmål ved 12 måneder oppfølging.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. jan. 2017 16:54 - Sist endret 31. jan. 2017 15:42