Disputas: Stefania Salvatore - Biostatistikk

M.Sc. Stefania Salvatore ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Application of functional data analysis (FDA) to weekly wastewater data.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Analyst Liesbeth Vandam, The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Lisboa, Portugal
  • Professor Sara Sjöstedt, Department of Mathematics and Mathematical Statistics, Umeå Universitet, Umeå, Sverige
  • Forsker Martin Steen Tesli, NORMENT, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor II Theresa Wilberg, Enhet voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Jørgen G. Bramness, SERAF, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Epidemiologiske undersøkelser basert på avløpsvann er en ny tilnærmingsmåte innenfor forskningen på bruken av rusmidler og kan muligens bidra til mer objektive beregninger av den illegale rusmiddelbruken i et samfunn. Tidligere har mer enkel deskriptiv statistikk blitt brukt til å analysere slike data, f.eks. ved å sammenligne forskjeller mellom mengden av et rusmiddel i avfallsvann i ukedagene mot helgen. Med enkle statistiske metoder kan imidlertid komme til å overse viktig nyanser i dataene.

Det overordnede målet med denne avhandlingen var å undersøke mulighetene for og anvendbarheten av å bruke mer avanserte statistiske metoder på dataene, for å hente ut mer informasjon om de ukentlige forekomstmønstrene av rusmidler i avfallsvann, samt å sammenligne disse metodene med tradisjonelle statistiske metoder.

I alle de 4 delstudiene ble de viktigste tidsmessige trekkene ved de utvalgte substansene hentet ut ved hjelp av funksjonell prinsipalkomponentanalyse. De tre første komponentene forklarte mer enn 99 % av den tidsmessige variasjonen i alle dataene. Den første komponenten representerte antagelig mengden av et rusmiddel, mens den andre og tredje komponenten representerte nivået av og tidspunktet for helgetoppen. Et tradisjonelt mål som «arealet under kurven» var sterkt korrelert med den første komponenten, men andre tidsmessige kjennetegn ble ikke fanget opp av enklere deskriptive mål.

Videre undersøkelser viste at funksjonell prinsipalkomponentanalyse med Fourier basis og utjevningsprosedyre var den mest stabile metoden for å håndtere data. Komponenten «nivået for helgentoppen» var det viktigste tidsmessige komponenten når vi undersøkte bruk av reseptbelagte legemidler, noe som kan indikere rusbruk av disse midlene.

Funnene viser at ved å bruke mer avanserte statistiske metoder kan man hente ut mer detaljert informasjon om ukesmønstre av rusmidler i avløpsvann sammenlignet med tradisjonelle statistiske metoder

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. jan. 2017 09:59 - Sist endret 6. jan. 2017 09:59