Disputas: Elisabeth Schrumpf - Gastroenterologi

Cand.med. Elisabeth Schrumpf ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The role of natural killer T cells and gut microbiota in biliary inflammation.

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Professor Agnes Lehuen, INSERM - French National Institute of Health and Medical Research, Paris, Frankrike
  • Annen opponent: Professor Aleksander Krag, Syddansk universitet, Odense, Danmark
  • Komitéleder: Professor Karl-Johan Malmberg, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Petter Gjersvik, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

MD Espen Melum, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Sammendrag

Ved sykdommene primær skleroserende cholangitt (PSC) og primær biliær cholangitt (PBC) ser man betennelse i leveren og gallegangene. Ved disse sykdommene er det få behandlingsalternativer og man vet lite om hvorfor og hvordan disse sykdommene oppstår. Vi har ønsket å undersøke underliggende faktorer som kan bidra til denne betennelsen i gallegangene.

I sin avhandling "The role of natural killer T cells and gut microbiota in biliary inflammation" har Elisabeth Schrumpf og medarbeidere sett at cellene i gallegangene har molekyler som viser frem fettstoffer til en type immunceller, kalt natural killer T (NKT)-celler. Man så også at det var uttrykt mindre av disse molekylene på gallegangscellene hos pasienter med ulike leversykdommer. Videre fant man at cellene i gallegangene klarte å aktivere NKT-celler.

Det ble undersøkt om NKT-cellene påvirket sykdommen til en mus med gallegangsbetennelse, men selv om musene med sykdom i gallegangene hadde flere og mer aktiverte NKT-celler enn kontrollmus, hadde NKT-cellene ikke noen klar rolle i utviklingen av sykdom hos disse musene. Til sist undersøkte man om bakteriene i tarmen påvirket sykdommen hos mus med gallegangsbetennelse. Man fant at musene med gallegangsbetennelse hadde en annerledes bakteriesammensetning i tarmen enn kontrollmus. Mus med gallegangssykdom ble friskere når de bodde i et miljø uten bakterier og ble også noe bedre av sykdommen når de fikk antibiotika.

Totalt sett har man sett at både immuncellene NKT-celler og tarmfloraen kan ha mulige roller i utviklingen av gallegangsbetennelse og kan således potensielt bidra til utviklingen av gallegangsbetennelse i sykdommene PSC og PBC.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 22. mai 2017 10:29 - Sist endret 23. mai 2017 16:21