Disputas: Janne Helen Skranes - Pediatri

Cand.med. Janne Helen Skranes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Early assessments and prediction of outcome of asphyxiated term infants treated with therapeutic hypothermia.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Ragnhild Støen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge
  • 2. opponent: Professor Claus Klingenberg, Institutt for klinisk medisin, UiT/Norges Arktiske Universitet, Tromsø, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor II Britt Nakstad, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor II Anne Flem Jacobsen, Obstetrikk og gynekologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Drude M. Fugelseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bildeframstilling og registrering av den elektriske aktivitet i hjernen er to nyttige metoder for å kunne forutsi hvilke barn som utvikler senskader etter oksygenmangel ved fødselen.

Fødselstress med sviktende oksygentilførsel (asfyksi) under eller rett før fødsel kan være livstruende for det nyfødte barnet. Barn som overlever kan få varige hjerneskader. Reduksjon av den nyfødtes kroppstemperatur til 33.5 °C i 3 dager er standardbehandling i Norge og beskytter det nyfødte barnets hjerne mot ytterligere skademekanismer.

I sin avhandling Early assessments and prediction of outcome of aspyxiated term infants treated with therapeutic hypothermia. A neuroradiological, neurophysiological and hemodyamic study har cand.med. Janne Helen Skranes og medarbeidere sett på ulike metoder for å vurdere hjernens funksjon og for å identifisere hjerneskader i nyfødtperioden. Barna ble undersøkt med kontinuerlig registrering av hjernens elektriske aktivtet (EEG) og med ultralyd av hjernens blodsirkulasjon under og etter nedkjølingsperioden. Bildeundersøkelse av hjernen med magnetisk resonans (MR) ble utført 4. og 11.levedøgn. Ved 2 årsalder ble barna undersøkt med nevropsykologiske og barnenevrologiske tester. Både funn fra MR-undersøkelsen ved 11 dagers alder og EEG-registreringen de tre første levedøgn bidro til å kunne forutsi hvilke barn som utviklet senskader ved 2 års alder, mens ultralydmålinger av blodstrømsforholdene i hjernen ikke var en like bra metode til å forutsi slike skader.

Studien bidrar til økt kunnskap som er av betydning i behandling av nyfødte barn med moderat til alvorlig fødselstress. Ikke minst gir studien nyttig kunnskap av betydning for informasjon og veiledning til barnas foreldre.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. jan. 2017 09:34