Disputas: Maria Thomsen - Onkologi

Cand.med. Maria Thomsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Factors Influencing Survival and Quality of Life in Treatment of Metastatic Colorectal cancer: Studies on the NORDIC-VII Cohort

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Docent Jan-Erik Frödin, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • Andreopponent: Professor Hartwig Kørner, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  • Komiteleder: Professor Inger Nina Farstad, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Truls Hauge, Gastromedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kjell Magne Tveit, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Faktorer som påvirker overlevelse og livskvalitet ved behandling av tykktarms- og endetarmskreft med spredning

Tykktarms- og endetarmskreft er i Norge den tredje mest vanlige kreftform hos menn og den nest mest vanlige hos kvinner. Nær 50 % av pasientene utvikler spredning til andre organer. De fleste av disse pasientene kan ikke kureres for sin sykdom og har relativt kort forventet levetid. Behandlingen må tilpasses slik at den enkelte pasient får effektiv behandling, samtidig som livskvaliteten bevares i den siste del av livet. I sin avhandling «Factors Influencing Survival and Quality of Life in Treatment of Metastatic Colorectal cancer: Studies on the NORDIC-VII Cohort» har Maria Thomsen og medarbeidere undersøkt faktorer som påvirker overlevelse og livskvalitet ved behandling av tykktarms- og endetarmskreft med spredning. Arbeidet er basert på data fra ‘The NORDIC-VII Study’, en randomisert multisenter fase III studie.  

Resultatene fra denne studien understreker viktigheten av å kombinere ulike pasientkarakteristika og egenskaper ved svulstvevet for bedre å kunne ha en oppfatning om sykdomsforløpet og prognosen og kunne bidra til en individuell behandlingsstrategi for den enkelte pasient.

I denne studien med minimum 5-års oppfølging og bruk av utvidete RAS-mutasjonsanalyser,  fant man ingen tilleggseffekt ved å legge til antistoffet cetuximab til kjemoterapiregimet Nordic FLOX ved tykktarms- og endetarmskreft med spredning.

Videre fant man at forhøyede inflammasjonsmarkører, som CRP og IL-6, samt forhøyede verdier av tumormarkørene CEA og CA 19-9 var assosiert med dårlig prognose. Dette var spesielt framtredende hos pasienter med BRAF muterte svulster.

Studien ga ikke holdepunkt for at antistoffet cetuximab påvirket pasientenes livskvalitet negativt. Livskvaliteten var generelt dårligere hos pasienter med alvorlig prognose, hos pasienter med  BRAF muterte svulster og forhøyede inflammasjons markører.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 10. nov. 2017 14:47 - Sist endret 13. nov. 2017 15:55