Disputas: Kornelia Katalin Beiske

MD Kornelia Katalin Beiske ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (philosophiæ doctor).: «Assessment of Excessive Daytime Sleepiness and Health Status in Subjects with Obstructive Sleep Apnea or Hypersomnias».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Poul Jennum, Institut for Klinisk Medicin, Københavns universitet
  • Andreopponent: Professor Ståle Pallesen, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Leder av komiteen: Professor Anne Eskild, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Ole M. Rønning, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Knut Stavem, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Vurdering av uttalt søvnighet på dagtid og helsestatus hos pasienter med obstruktiv sovnapné syndrom eller økt søvnbehov

Pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA) eller med andre sykdommer som fører til økt behov for søvn, hypersomnier, sliter ofte med uttalt søvnighet på dagtid.

Kornelia Katalin Beiske og medarbeidere har i avhandlingen Assessment of Excessive Daytime Sleepiness and Health Status in Subjects with Obstructive Sleep Apnea or Hypersomnias vurdert en subjektiv og objektiv metode som benyttes for diagnostisering av uttalt søvnighet på dagtid.

En norsk versjon av et mye brukt spørreskjema, Epworth sleepiness scale (ESS), ble vurdert både med hensyn til reliabilitet og validitet. Den norske ESS-versjonen hadde tilfredsstillende psykometriske egenskaper og var sammenlignbar med originalversjonen.

I en randomisert studie utførte pasienter med hypersomnier en modifisert multippel søvnlatenstest (MSLT) både hjemme og på sykehus. Ved sammenligning av resultatene var det ingen forskjell i gjennomsnittlig innsovningstid, men flere fikk tidlig «drømmesøvn» under testing hjemme enn på sykehus.

Forfatterne sammenlignet også generell helsestatus hos pasienter med OSA med en generell befolkning. Helsestatusen hos pasientene med OSA var generelt lavere enn i befolkningen, men alvorlighetsgraden av OSA viste ingen sammenheng med helsestatus.

Mer forskning er nødvendig for å videreutvikle en valid hjemmebasert søvnlatenstest. Riktig diagnose er en forutsetning for å kunne redusere symptomer ved søvnsykdommer som det finnes behandling for.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 20. aug. 2018 15:44 - Sist endret 20. aug. 2018 15:44