Disputas: Anders Standal Bugge - Lungesykdommer

Cand.med. Anders Standal Bugge ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Survival after surgical resection for non‐small cell lung cancer

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Docent Bengt Bergman, Institut för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sverige
  • Annenopponent: Professor Kristian Bartnes, Institutt for klinisk medisin, UiT- Norges arktiske universitet, Tromsø
  • Komiteleder: Professor Kristin Bjordal, Oslo sykehusservice, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jarl Åsbjørn Jakobsen, Avdeling for radiologi-nukleærmedisin, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Johny Kongerud, Lungeavdelingen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lungekreft er den kreftsykdommen i Norge og i resten av verden som tar flest liv blant både kvinner og menn. Kirurgisk fjerning av kreftsvulsten med omkringliggende vev er anbefalt behandling hos pasienter som har ikke-småcellet lungekreft i tidlig stadium av sykdommen. Biologiske faktorer som alder, kjønn, kroppsmasseindeks, lungefunksjon, ledsagende sykdommer og forskjellige typer svulster er med på å påvirke overlevelsen etter kreftoperasjon. Dessuten kan røykevaner, sykdomsstadium, valg av kirurgisk teknikk og mengde friskt lungevev som fjernes påvirke overlevelsen. Fordi personer som utvikler lungekreft ofte har ledsagende sykdommer og andre risikofaktorer som kan redusere overlevelsesprognosene etter behandling kan det mistenkes at de ikke dør av kreftsykdommen, men av andre ikke kreftrelaterte årsaker.

Vi har gjennom mer enn 10 år samlet inn og analysert kliniske, radiologiske, patologiske og kirurgiske data om nesten alle lungekreftopererte pasienter på Rikshospitalet med tanke på kort- og langtidsoverlevelse etter lungekreftoperasjon.

Våre studier har vist at pasienter med alvorlig redusert lungefunksjon har lik ettårsoverlevelse mens de har redusert langtidsoverlevelse sammenlignet med lungefriske. Vi fant ingen overlevelsesforskjell mellom kvinner og menn operert for lungekreft. Det viste seg at tross målsetting om kurativ behandling ved operasjon var lungekreft hos oss den hyppigste dødsårsaken allerede fire måneder etter operasjonen. Også mer enn fem år etter operasjonen var lungekreft fremdeles hovedårsaken til død blant våre pasienter.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 22. jan. 2018 14:30 - Sist endret 26. jan. 2018 11:09