Disputas: Yangchen Dhondup - Immunologi

Cand.med. Yangchen Dhondup  ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Toll-like receptor 9 signalling in heart failure

Foto: privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Anders Sundan, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim
  • Andreopponent: Overlege Eirik Qvigstad, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
  • Komiteleder: Forsker Cathrine Carlson, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Finn Olav Levy, Avdeling for farmakologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Leif Erik Vinge, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Sammendrag

Ny kunnskap om sammenhengen mellom arv og hjertesvikt avdekket

Hver 10. nordmann over 70 år har hjertesvikt, og etter hvert som vi blir eldre rammes stadig flere. Hjertesvikt er en plagsom lidelse, mange blir trøtte og tunge i pusten, og risikoen for å dø tidligere er stor. Tross at det ble gjort store fremskritt i behandlingen på 1990-tallet, er sykdommen fortsatt svært dødelig. 

Avdekket forskjell mellom syke og friske

Vi har studert sammenhengen mellom hjertesvikt og arvestoffet mitokondrielt DNA (mtDNA). mtDNA stammer fra bakteriene og de er helt nødvendige for at celler skal leve. Vi fant imidlertid at hos mennesker med hjertesvikt er både mtDNA og kjerne DNA forhøyet, mens nivåene var lavere for friske mennesker.

Overraskende sammenheng mellom arvestoff og syke

Basert på funnene som viste økt mtDNA hos syke sammenlignet med friske, forventet vi å finne at økt mtDNA nivå gir økt dødelighet. Vi fant imidlertid det motsatte: høye nivåer av mtDNA ga bedre overlevelse. Det er overraskende at høye nivåer ga bedre overlevelse fordi flere studier har vist at under stress lekker cellene mtDNA ut i blodet, noe som gir betennelse i kroppen.

Museforsøk for å forstå mer

For å kunne forklare dette ville vi se nærmere på Toll-lignende reseptor 9 (TLR9), siden tidligere forskning har vist at mtDNA kan aktivere TLR9 og føre til betennelse. Vi undersøkte effekten av overstimulering og ingen stimulering av TLR9 på mus med hjertesvikt, og fant at begge ga økt dødelighet. Dette står i motsetning til funnene i menneskestudien, der vi fant at høye nivåer av mtDNA ga bedre overlevelse. Kanskje ligger det gunstige nivået hos mennesker mellom de korresponderende nivåene som vi testet hos musene. Det vil derfor være interessant å undersøke flere nivåer av stimulering for å finne hvor det gunstige nivået ligger.

Dette er et av de mange interessante spørsmålene å undersøke nærmere. På sikt vil det kunne bidra til utvikling av bedre behandlingstilbud for hjertesvikt.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 24. jan. 2018 13:17 - Sist endret 26. jan. 2018 14:22