Disputas: Arild Hetland - Kardiologi

Cand.med. Arild Hetland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Adaptive servo-ventilation as supplemental  treatment in patients with chronic heart failure and Cheyne- Stokes respiration

Foto: Martin Brinkmann

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Dennis W. Nilsen, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Rune Mo, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim
  • Komitéleder: Forsker Cathrine Rein Carlson, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Odd Geiran, Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Thor Edvardsen, Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Maskebehandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt og sentral søvnapne

Nesten halvparten av pasienter med alvorlig hjertesvikt har i tillegg pustestopp om natten av sentral type, også kalt Cheyne-Stokes Respiration (CSR). Pustestopp om natten kan føre til ekstra aktivering av det sympatiske nervesystem med rytmeforstyrrelser og stigende blodtrykk, urolig søvn og tretthet på dagtid.

Arild Hetland og medarbeidere undersøkte om en ny type pustemaskin, «adaptiv servo-ventilation» (ASV) kunne redusere CSR og bedre hjertefunksjonen. Ved å sammenlikne 15 pasienter med alvorlig hjertesvikt og som fikk ASV i tillegg til ordinær hjertesviktbehandling, med 15 pasienter med ordinær behandling, fant de at 3 måneder ASV behandling bedret venstre ventrikkels funksjon og fysisk yteevne. I den andre gruppen skjedde ingen endring.

De fant også ut at om man behandlet hjertesvikt pasienter med ASV i 18 måneder i tillegg til ordinær behandling og sammenliknet dem med en gruppe hjertesvikt pasienter med bare ordinær behandling, fant man ingen forskjell i dødelighet eller sykehusinnleggelser hver for seg, men samlet kom ASV gruppen noe bedre ut.

Da en stor multisenter studie konkluderte med at ASV behandling kunne gi økt dødelighet, undersøkte man effekten av brått å avslutte ASV behandling. Fjorten ASV pasienter ble fulgt i 3 måneder etter ASV stopp. Man fant ingen forskjell i hjertefunksjon etter 3 måneder, men pasientene rapporterte redusert livskvalitet.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 1. juni 2018 10:51 - Sist endret 1. juni 2018 13:02