Disputas: Kristine Kloster-Jensen - Transplantasjon

Cand.med. Kristine Kloster-Jensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Functional in vitro studies of immunosuppressive agents in human pancreatic islets

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Masafumi Goto, Division of Transplantation and Regenerative Medicine, Tohoku University School of Medicine, Japan
  • Andreopponent: Docent Tomas Lorant, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet, Sverige
  • Komitéleder: Professor Hege Thoresen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Henrik Huitfeldt, Avdeling for patologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Hanne Scholz, Seksjon for transplantasjonskirurgi, Institutt for kirurgisk forskning, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus HF / SFF - Hybrid Technology Hub, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Transplantasjon av insulinproduserende celler (Langerhanske øyer) fra avdød giver er en alternativ og sikker behandlingsform for pasienter med alvorlig type 1 diabetes som opplever manglende glukoseregulering på tross av intensiv insulinbehandling. Imidlertid må gevinsten av behandlingen veies opp mot bivirkninger ved at pasientene må benytte immundempende medisiner (for å hinder avstøtning) livet ut. I tillegg ser man også et tap av cellene grunnet betennelsesreaksjoner i tiden før og rett etter transplantasjonen. I sin avhandling «Functional in vitro studies of immunosuppressive agents in human pancreatic islets» har Kristine Kloster-Jensen og medarbeidere funnet en ny måte å evaluere mengden av immundempende medisinene som øycellene tar opp. Studien kan bidra til nye måter å vurdere mengden medisin og kombinasjon av de ulike medisiner som pasienten skal få for å oppnå god immundempende behandling ved øycelletransplantasjon og med mål å redusere alvorlige bivirkninger. De mest vanlige immundempende medisiner inne transplantasjon som Prograf (tacrolimus), Rapamune (sirolimus), og Metylprednisolon (steroider) er undersøkt. For også å dempe betennelsesreaksjonen i øycellene før de transplanteres til pasient har teamet undersøkt effekten av to ulike medisiner, anakinra og tocilizumab (hemmere av mediatorer i betennelse-kaskaden). Resultatene viste at tilsetting av disse til øycellene i kultur før transplantasjon fremme overlevelse og funksjon av øycellene. Arbeidet i sin helhet bidrar til forbedring av celletransplantasjon som behandlingsalternativet for pasienter med type 1 diabetes.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 28. mai 2018 11:01 - Sist endret 5. juni 2018 16:17