Disputas: Olav Kristianslund - Øyesykdommer

Cand.med. Olav Kristianslund ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Surgery of late in-the-bag intraocular lens dislocation. A randomized clinical trial

Foto: privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Professor Madeleine Zetterberg, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sverige
  • Andre opponent: Professor Gunnar Høvding, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  • Komitèleder: Professor Olav Røise, Ortopedisk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Borghild Roald, Avdeling for patologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Liv Drolsum, Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Katarakt (grå stær) med redusert syn skyldes uklarheter i linsen inni øyet, og det rammer halvparten av befolkningen før 75 års alder. Behandlingen består i å fjerne den uklare linsen til fordel for en ny kunstig linse, og dette kirurgiske inngrepet har en høy suksessrate. Hos anslagsvis 1% løsner imidlertid den kunstige linsen og omkringliggende kapsel etter noen år, noe som gir dårlig syn. Det er ikke klar konsensus om hva som er den beste kirurgiske behandlingen for disse pasientene.

I sin avhandling Surgery of late in-the-bag intraocular lens dislocation: A randomized clinical trial har Olav Kristianslund og medarbeidere som de første i verden sammenliknet to operasjonsmetoder for denne tilstanden i en randomisert studie. Totalt 104 pasienter ble tilfeldig fordelt til enten å få sydd på plass det løsnede linse-kapsel-komplekset til øyeveggen, eller å få fjernet det til fordel for en ny kunstig linse festet til regnbuehinnen.

Begge operasjonsmetodene ga gode resultater. Etter seks måneder hadde gruppene likeverdige synsresultater, og tross litt ulike kirurgiske komplikasjoner ble begge metodene ansett som trygge.

Det fremkom imidlertid noen forskjeller som kan være av betydning. Oppsying av den løsnede linsen ga i gjennomsnitt en endring av refraksjonen (brillekorreksjonen) i mer nærsynt retning, mens linsebytte var mer treffsikkert med tanke på å oppnå pasientens ønskede refraksjon. Studien viste videre at 60% av disse pasientene med løsnet linse også hadde nyoppdaget høyt øyetrykk og/eller glaukom (grønn stær). Det så ut til at gruppen som fikk byttet ut den kunstige linsen hadde en mer gunstig trykkreduksjon etter kirurgi enn gruppen som fikk sydd opp linsen. 

Avhandlingen konkluderer med at begge operasjonsmetodene er gode behandlingsalternativer, men at enkelte undergrupper av pasienter muligens bør opereres med den ene metoden fremfor den andre. Lengre oppfølging og nye studier vil kunne bidra til å gi mer sikre kliniske anbefalinger.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 27. feb. 2018 15:33 - Sist endret 1. mars 2018 09:29