Disputas: Kjersti Lønning

Master i verdibasert ledelse Kjersti Lønning ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Health related quality of life and expectations in older patients before and after kidney transplantation».

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Bjørn Odvar Eriksen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
  • Andreopponent: Professor Tone Merete Norrekvål, Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Leder av komiteen: Førsteamanuensis Jørgen Vildershøj Bjørnholt, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Halvor Rollag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Karsten Midtvedt, Seksjon for nyremedisin, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Hos yngre pasientar med nyresvikt er vellukka transplantasjon assosiert med auka langtidsoverleving og betre helserelatert livskvalitet (HRQoL) samanlikna med livslang dialyse. Nyretransplantasjon (Ntx) er kostbart og ein må bruke immundempande medikament med mulige biverknader som kan innverke på HRQoL. Det har til no ikkje vore data tilgjengelig som omhandlar HRQoL hos pasientar med nyresvikt/transplanterte 65 år og eldre.

I avhandlinga ”Health related quality of life and expectations in older patients before and after kidney transplantation” har Lønning evaluert korleis HRQoL endrar seg medan pasienten ventar på Ntx og i det fyrste året etter transplantasjon. Eit gyldig (validert) spørjeskjema med generelle og sjukdomsspesifikke spørsmål vart nytta. Studien inkluderte 289 pasientar over 65 år. Spørjeskjema vart besvart ved aksept for påmelding og kvar sjette månad medan dei venta på nyre, samt 2, 6 og 12 månader etter Ntx.

HRQoL ved påmelding var samanliknbar med den aldersmatcha generelle befolkninga. Fyrste året på venteliste var det ein reduksjon i HRQoL, behov for dialysebehandling var ein faktor som negativt påverka HRQoL. Alt to månader etter Ntx var HRQoL betre og denne endringa varte til siste måling eit år etter Ntx. For å studere forventningane til den eldre Ntx kandidaten vart 15 av dialysepasientane i studien dybdeintervjua. To hovudtema vart avdekt: «få livet tilbake» og «grip sjansen». Informantane ynskte å få fleire gode år på slutten av livet, ingen av dei var i tvil om å sei ja til Ntx.

Avhandlinga konkluderer med at Ntx  gir auka livskvalitet og hos eldre. Det er reduksjon  i HRQoL når ein ventar på nyre, spesielt når ein er avhengig av dialyse. Eit år etter Ntx var HRQoL som ved påmelding. Pasienten sine forventningar til Ntx reflekterer at dette er ei heterogen gruppe som har individuelle tilnærmingar og positive forventningar til livet etter Ntx. I Norge vert mange > 65 år transplantert og resultata frå studien støttar denne praksisen.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 19. okt. 2018 16:32 - Sist endret 22. okt. 2018 11:02