Disputas: Agnieszka Malecka - Molekylærbiologi

M.Sc. Agnieszka Malecka ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Small B cells in the bone marrow associated with diffuse large B-cell lymphoma and cold agglutinin disease.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Lucienne Michaux, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
  • Andreopponent: Professor Peter Meyer, Stavanger universitetssykehus HF, Norge
  • Komitéleder: Professor Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Sverre Heim, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Gruppeleder Jan Delabie, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Agnieszka Malecka har studert to ulike sykdommer med spesielt fokus på lymfoide celler i benmargen. Den ene studien har vist at noen få små lymfoide celler i benmargen kan være forløperceller for bestemte aggressive lymfomer, og studien har bidratt til økt forståelse for utvikling av lymfomer. Resultatene fra den andre studien har gitt ny innsikt om genetiske avvik i lymfoide celler hos pasienter med en kronisk autoimmun sykdom kalt primær kuldeagglutinin sykdom (CAD). Det kan på sikt ha betydning for diagnostikk og behandling.

En av de vanligste kreftsykdommene som oppstår i lymfeknuter er diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL). Det har vist seg at noen av pasientene med DLBCL også har benmargssykdom, men dette er ikke DLBCL. I benmargen finnes en annen type celler, såkalte monoklonale små B-celler. I dette doktorarbeidet er en metode for å isolere disse cellene utviklet. Ved å karakterisere immunglobulinet disse cellene produserer har studien vist at disse små cellene kan være forløpere for utvikling av DLBCL. Dette funnet er viktig for videre studier for å forstå utviklingen av DLBCL.

CAD er en sjelden type hemolytisk anemi der spesifikke autoantistoffer mot røde blodceller, såkalt kuldeagglutininer, fører til anemi og forstyrrelse av blodsirkulasjon i perifere kroppsdeler. Sykdommen forekommer hyppigst hos eldre og alvorlighetsgraden varierer, men symptomene forverres ved eksponering for kulde. Studien avdekket spesifikke molekylære egenskaper hos kuldeagglutininene som trolig kan forklare variasjonen i klinisk fenotype mellom pasientene og ulik alder ved diagnosetidspunktet. Malecka og medarbeidere har ved bruk av høykapasitets sekvensering også oppdaget hyppige mutasjoner i to gener (KMT2D og CARD11) hos de klonale B-cellene ved CAD. Funnene bekrefter at CAD er forårsaket av en lymfoproliferativ sykdom i benmargen. Studien indikerer at sykdommen kanskje kan behandles ved vaksine mot kuldeagglutuininer eller målrettet terapi mot de genetiske endringene.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. feb. 2018 09:26 - Sist endret 13. feb. 2018 09:26